توالت ایرانی آرمیتاژ

فروشگاه اینترنتی تویلتز توالت ایرانی آرمیتاژ را با قیمت 23 درصد تخفیف به مشتریان گرامی عرضه می کند.

توالت ایرانی آرمیتاژ - تخت و گود آپادانا

توالت ایرانی درجه1 مدل تخت و گود آپادانا
3,615,000 ریال
2,783,550 ریال

طول : 550-555 میلیمتر / عرض : 405-440 میلیمتر / ارتفاع : 195-230 میلیمتر / در دو مدل ریم باز و ریم بسته

توالت ایرانی آرمیتاژ - تخت و گود آمیکا

توالت ایرانی درجه1 مدل تخت و گود آمیکا
3,076,000 ریال
2,368,520 ریال

طول : 575 میلیمتر. / عرض : 447 میلیمتر. / ارتفاع : 205 میلیمتر. / ریم باز

توالت ایرانی آرمیتاژ - تخت و گود آوا

توالت ایرانی درجه1 مدل تخت و گود آوا
2,662,000 ریال
2,049,740 ریال

طول : 550 میلیمتر / عرض : 450 میلیمتر / ارتفاع : 220 میلیمتر / در دو مدل ریم باز و ریم بسته

توالت ایرانی آرمیتاژ - تخت و گود آرمیتا

توالت ایرانی درجه1 مدل تخت و گود آرمیتا
2,582,000 ریال
1,988,140 ریال

طول : 525 میلیمتر. / عرض : 400 میلیمتر. / ارتفاع : 225 میلیمتر. / ریم باز

توالت ایرانی آرمیتاژ - تخت و گود کاسپین

توالت ایرانی درجه1 مدل تخت و گود کاسپین
2,582,000 ریال
1,988,140 ریال

طول : 535 میلیمتر / عرض : 425 میلیمتر / ارتفاع : 230 میلیمتر / ریم باز

توالت ایرانی آرمیتاژ - تخت آرالیا

توالت ایرانی درجه1 مدل تخت آرالیا
2,574,000 ریال
1,981,980 ریال

طول : 555-570 میلیمتر. / عرض : 410-475 میلیمتر. / ارتفاع : 190-205 میلیمتر. / در دو مدل ریم باز و ریم بسته

توالت ایرانی آرمیتاژ - تخت و گود آریا

توالت ایرانی درجه1 مدل تخت و گود آریا
2,563,000 ریال
1,973,510 ریال

طول : 550 میلیمتر / عرض : 440-445 میلیمتر / ارتفاع : 195-225 میلیمتر / در دو مدل ریم باز و ریم بسته

توالت ایرانی آرمیتاژ - تخت و گود نسترن

توالت ایرانی درجه1 مدل تخت و گود نسترن
2,503,000 ریال
1,927,310 ریال

طول : 545 میلیمتر. / عرض : 390 میلیمتر. / ارتفاع : 200-220 میلیمتر. / ریم باز

توالت ایرانی آرمیتاژ