توالت ایرانی پارس سرام

فروشگاه اینترنتی تویلتز توالت ایرانی پارس سرام را با قیمت 17 درصد تخفیف به مشتریان گرامی عرضه می کند.

توالت ایرانی پارس سرام - ویلما سیفون دار

توالت ایرانی درجه1 مدل ویلما سیفون دار
5,450,000 ریال
4,523,500 ریال

طول : 570 میلیمتر / عرض : 435 میلیمتر / ارتفاع : 220 میلیمتر / ریم بسته / سیفوندار

توالت ایرانی پارس سرام - توکا ریم لس

توالت ایرانی درجه1 مدل توکا ریم لس
4,380,000 ریال
3,635,400 ریال

طول : 550 میلیمتر. / عرض : 435 میلیمتر. / ارتفاع : 220 میلیمتر. / بدون ریم

توالت ایرانی پارس سرام - تانیا ریم بسته

توالت ایرانی درجه1 مدل تانیا ریم بسته
3,950,000 ریال
3,278,500 ریال

طول : 560 میلیمتر / عرض : 440 میلیمتر / ارتفاع : 220 میلیمتر / بدون ریم و ریم بسته

توالت ایرانی پارس سرام - کردیا طبی ریم بسته

توالت ایرانی درجه1 مدل کردیا طبی ریم بسته
3,950,000 ریال
3,278,500 ریال

طول : 545 میلیمتر. / عرض : 435 میلیمتر. / ارتفاع : 220 میلیمتر. / ریم بسته. / طبی

توالت ایرانی پارس سرام - اورینال روشویی دار

توالت ایرانی درجه1 مدل اورینال روشویی دار
3,720,000 ریال
3,087,600 ریال

طول : 325 میلیمتر / عرض : 250 میلیمتر / ارتفاع : 470 میلیمتر

توالت ایرانی پارس سرام - آتوسا ریم بسته

توالت ایرانی درجه1 مدل آتوسا ریم بسته
3,640,000 ریال
3,021,200 ریال

طول : 545 میلیمتر. / عرض : 430 میلیمتر. / ارتفاع : 220 میلیمتر. / ریم بسته

توالت ایرانی پارس سرام - گلنار ریم بسته

توالت ایرانی درجه1 مدل گلنار ریم بسته
3,580,000 ریال
2,971,400 ریال

طول : 545 میلیمتر / عرض : 435 میلیمتر / ارتفاع : 180 میلیمتر / ریم بسته

توالت ایرانی پارس سرام - تخت طبی ریم لس

توالت ایرانی درجه1 مدل تخت طبی ریم لس
3,520,000 ریال
2,921,600 ریال

طول : 450 میلیمتر. / عرض : 430 میلیمتر. / ارتفاع : 180 میلیمتر. / طبی. / بدون ریم

توالت ایرانی پارس سرام