توالت فرنگی پارس سرام - ویداس

توالت فرنگی درجه2 مدل ویداس

20,400,000 ریال
16,932,000 ریال

طول : 700 میلیمتر / عرض : 390 میلیمتر / ارتفاع : 720 میلیمتر / اندازه آکس : 200 میلیمتر / مکانیزم تخلیه : آبشاری / سیستم فلاش : دو زمانه / نوع درب : آرام بند

توالت فرنگی پارس سرام - تونی

توالت فرنگی درجه2 مدل تونی

18,680,000 ریال
15,504,400 ریال

طول : 650 میلیمتر / عرض : 370 میلیمتر / ارتفاع : 670 میلیمتر / اندازه آکس : 220 میلیمتر / مکانیزم تخلیه : سه شوتینگ / سیستم فلاش : دو زمانه / نوع درب : آرام بند

توالت فرنگی پارس سرام - توکا

توالت فرنگی درجه2 مدل توکا

18,000,000 ریال
14,940,000 ریال

طول : 660 میلیمتر / عرض : 330 میلیمتر / ارتفاع : 670 میلیمتر / اندازه آکس : 300 میلیمتر / مکانیزم تخلیه : سوپرجت / سیستم فلاش : دو زمانه / نوع درب : آرام بند

توالت فرنگی پارس سرام - رونیکا

توالت فرنگی درجه2 مدل رونیکا

16,890,000 ریال
14,018,700 ریال

طول : 720 میلیمتر / عرض : 370 میلیمتر / ارتفاع : 720 میلیمتر / اندازه آکس : 210 میلیمتر / مکانیزم تخلیه : آبشاری / سیستم فلاش : دو زمانه / نوع درب : آرام بند

توالت فرنگی پارس سرام - تانیا

توالت فرنگی درجه2 مدل تانیا

15,000,000 ریال
12,450,000 ریال

طول : 0 میلیمتر / عرض : 0 میلیمتر / ارتفاع : 0 میلیمتر / اندازه آکس : 200 میلیمتر / مکانیزم تخلیه : سه شوتینگ / سیستم فلاش : دو زمانه / نوع درب : آرام بند

توالت فرنگی پارس سرام - شارلوت

توالت فرنگی درجه2 مدل شارلوت

14,780,000 ریال
12,267,400 ریال

طول : 660 میلیمتر / عرض : 340 میلیمتر / ارتفاع : 640 میلیمتر / اندازه آکس : 240 میلیمتر / مکانیزم تخلیه : سه شوتینگ / سیستم فلاش : دو زمانه / نوع درب : آرام بند

توالت فرنگی پارس سرام - دیبا

توالت فرنگی درجه2 مدل دیبا

13,270,000 ریال
11,014,100 ریال

طول : 630 میلیمتر / عرض : 410 میلیمتر / ارتفاع : 640 میلیمتر / اندازه آکس : 200 میلیمتر / مکانیزم تخلیه : تک شوتینگ / سیستم فلاش : دو زمانه / نوع درب : آرام بند

توالت فرنگی پارس سرام - ارکید

توالت فرنگی درجه2 مدل ارکید

12,970,000 ریال
10,765,100 ریال

طول : 580 میلیمتر / عرض : 410 میلیمتر / ارتفاع : 500 میلیمتر / اندازه آکس : 180 میلیمتر / مکانیزم تخلیه : ریزشی / سیستم فلاش : تک زمانه / نوع درب : آرام بند

توالت فرنگی پارس سرام - کارن

توالت فرنگی درجه2 مدل کارن

0 ریال
0 ریال

طول : 640 میلیمتر / عرض : 360 میلیمتر / ارتفاع : 680 میلیمتر / اندازه آکس : 250 میلیمتر / مکانیزم تخلیه : سه شوتینگ / سیستم فلاش : دو زمانه / نوع درب : آرام بند

توالت فرنگی پارس سرام - ژینوس

توالت فرنگی درجه2 مدل ژینوس

0 ریال
0 ریال

طول : 660 میلیمتر / عرض : 360 میلیمتر / ارتفاع : 670 میلیمتر / اندازه آکس : 250 میلیمتر / مکانیزم تخلیه : سه شوتینگ / سیستم فلاش : دو زمانه / نوع درب : آرام بند

توالت فرنگی پارس سرام - صدف

توالت فرنگی درجه2 مدل صدف

0 ریال
0 ریال

طول : 620 میلیمتر / عرض : 410 میلیمتر / ارتفاع : 540 میلیمتر / اندازه آکس : 200 میلیمتر / مکانیزم تخلیه : تک شوتینگ / سیستم فلاش : دو زمانه / نوع درب : آرام بند

توالت فرنگی پارس سرام

چینی آلات پارس سرام

فروش اینترنتی توالت فرنگی پارس سرام

خرید اینترنتی توالت فرنگی پارس سرام

بهترین برند توالت فرنگی

راهنمای خرید توالت فرنگی

نصب توالت فرنگی