روشویی کابینتی ارزان

فروشگاه اینترنتی تویلتز روشویی کابینتی ارزان را با قیمت 15 درصد تخفیف به مشتریان گرامی عرضه می کند.

روشویی کابینتی ارزان - EL063

روشویی کابینتی دیواری مدل EL063
34,750,000 ریال
29,507,500 ریال

مدل : E063 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی ارزان - VT3022

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3022
34,750,000 ریال
29,507,500 ریال

مدل : VT3022. / عمق کابینت : 43 سانتیمتر. / طول کابینت : 80 سانتیمتر. / طول آینه : 80 سانتیمتر. / عرض آینه : 55 سانتیمتر

روشویی کابینتی ارزان - EL067

روشویی کابینتی دیواری مدل EL067
34,700,000 ریال
29,465,000 ریال

مدل : E067 / عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی ارزان - SA03

روشویی کابینتی دیواری مدل SA03
34,600,000 ریال
29,380,000 ریال

مدل : S03. / عمق کابینت : 45 سانتیمتر. / طول کابینت : 80 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 55 سانتیمتر. / طول باکس : 70. / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی ارزان - EL093

روشویی کابینتی دیواری مدل EL093
34,600,000 ریال
29,380,000 ریال

مدل : E093 / عمق کابینت : 38 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی ارزان - EL002

روشویی کابینتی دیواری مدل EL002
34,500,000 ریال
29,295,000 ریال

مدل : E002. / عمق کابینت : 46 سانتیمتر. / طول کابینت : 70 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر. / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی ارزان - VT3028

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3028
34,500,000 ریال
29,295,000 ریال

مدل : VT3028 / عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی ارزان - EL061

روشویی کابینتی دیواری مدل EL061
34,200,000 ریال
29,040,000 ریال

مدل : E061. / عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 60 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر. / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی ارزان - EL055

روشویی کابینتی دیواری مدل EL055
33,750,000 ریال
28,657,500 ریال

مدل : E055 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 50 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی ارزان - EL089

روشویی کابینتی دیواری مدل EL089
33,700,000 ریال
28,615,000 ریال

مدل : E089. / عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 50 سانتیمتر. / طول آینه : 73 سانتیمتر. / عرض آینه : 53 سانتیمتر

روشویی کابینتی ارزان - MC1030

روشویی کابینتی دیواری مدل MC1030
32,900,000 ریال
27,935,000 ریال

مدل : M1030 / عمق کابینت : 51 سانتیمتر / طول کابینت : 95 سانتیمتر / طول آینه : 95 سانتیمتر / عرض آینه : 49 سانتیمتر / طول باکس : 40 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی ارزان - SA02

روشویی کابینتی دیواری مدل SA02
32,000,000 ریال
27,170,000 ریال

مدل : S02. / عمق کابینت : 48 سانتیمتر. / طول کابینت : 65 سانتیمتر. / طول آینه : 60 سانتیمتر. / عرض آینه : 60 سانتیمتر. / طول باکس : 60. / عرض باکس : 17 سانتیمتر

روشویی کابینتی ارزان - VRAspen

روشویی کابینتی دیواری مدل VRAspen
31,800,000 ریال
27,000,000 ریال

مدل : VRAspen / عمق کابینت : 35 سانتیمتر / طول کابینت : 61 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 22 سانتیمتر

روشویی کابینتی ارزان - EL043

روشویی کابینتی دیواری مدل EL043
31,300,000 ریال
26,575,000 ریال

مدل : E043. / عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 50-60-70 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر. / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی ارزان - EL080

روشویی کابینتی دیواری مدل EL080
30,800,000 ریال
26,150,000 ریال

مدل : E080 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی ارزان - EL038

روشویی کابینتی دیواری مدل EL038
30,750,000 ریال
26,107,500 ریال

مدل : E038. / عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 50-60-70 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر. / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی ارزان - CWC1200

روشویی کابینتی دیواری مدل CWC1200
30,700,000 ریال
26,065,000 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی ارزان - MC1027

روشویی کابینتی دیواری مدل MC1027
30,600,000 ریال
25,980,000 ریال

مدل : M1027. / عمق کابینت : 39 سانتیمتر. / طول کابینت : 60 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 52 سانتیمتر. / طول باکس : 72 سانتیمتر. / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی ارزان - EL094

روشویی کابینتی دیواری مدل EL094
30,300,000 ریال
25,725,000 ریال

مدل : E094 / عمق کابینت : 36 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی ارزان - VT3066

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3066
30,170,000 ریال
25,614,500 ریال

مدل : VT3066. / عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 60 سانتیمتر. / طول آینه : 65 سانتیمتر. / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی ارزان - EL070

روشویی کابینتی دیواری مدل EL070
30,100,000 ریال
25,555,000 ریال

مدل : E070 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 73 سانتیمتر / عرض آینه : 53 سانتیمتر

روشویی کابینتی ارزان - VT3035

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3035
29,910,000 ریال
25,393,500 ریال

مدل : VT3035. / عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 70 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی ارزان - VT3045

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3045
29,910,000 ریال
25,393,500 ریال

مدل : VT3045 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی ارزان - EL054

روشویی کابینتی دیواری مدل EL054
29,800,000 ریال
25,300,000 ریال

مدل : E054. / عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 60 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی ارزان - VT3042

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3042
29,800,000 ریال
25,300,000 ریال

مدل : VT3042 / عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 65 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر

روشویی کابینتی ارزان - EL102

روشویی کابینتی دیواری مدل EL102
29,600,000 ریال
25,130,000 ریال

مدل : E102. / عمق کابینت : 42 سانتیمتر. / طول کابینت : 52 سانتیمتر. / طول آینه : 73 سانتیمتر. / عرض آینه : 53 سانتیمتر

روشویی کابینتی ارزان - EL053

روشویی کابینتی دیواری مدل EL053
29,500,000 ریال
25,045,000 ریال

مدل : E053 / عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 52 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی ارزان - MC2026

روشویی کابینتی دیواری مدل MC2026
29,500,000 ریال
25,045,000 ریال

مدل : M2026. / عمق کابینت : 42 سانتیمتر. / طول کابینت : 60 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 55 سانتیمتر

روشویی کابینتی ارزان - EL083

روشویی کابینتی دیواری مدل EL083
28,800,000 ریال
24,450,000 ریال

مدل : E083 / عمق کابینت : 36 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی ارزان - EL003

روشویی کابینتی دیواری مدل EL003
28,650,000 ریال
24,322,500 ریال

مدل : E003. / عمق کابینت : 46 سانتیمتر. / طول کابینت : 50-60 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر. / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی ارزان - CWC1300

روشویی کابینتی دیواری مدل CWC1300
28,500,000 ریال
24,195,000 ریال

عمق کابینت : 38 سانتیمتر / طول کابینت : 57 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 45 سانتیمتر

روشویی کابینتی ارزان - EL007

روشویی کابینتی دیواری مدل EL007
28,000,000 ریال
23,770,000 ریال

مدل : E007. / عمق کابینت : 36 سانتیمتر. / طول کابینت : 60 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر. / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی ارزان - MC2017

روشویی کابینتی دیواری مدل MC2017
27,800,000 ریال
23,600,000 ریال

مدل : M2017 / عمق کابینت : 44 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر

روشویی کابینتی ارزان - MC2029

روشویی کابینتی دیواری مدل MC2029
27,500,000 ریال
23,345,000 ریال

مدل : M2029. / عمق کابینت : 43 سانتیمتر. / طول کابینت : 53 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر. / طول باکس : 81 سانتیمتر. / عرض باکس : 31 سانتیمتر

روشویی کابینتی ارزان - VT3036

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3036
27,440,000 ریال
23,294,000 ریال

مدل : VT3036 / عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی ارزان - MCMilano

روشویی کابینتی دیواری مدل MCMilano
27,100,000 ریال
23,005,000 ریال

مدل : MMilano. / عمق کابینت : 45 سانتیمتر. / طول کابینت : 50-60 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر. / عرض باکس : 24 سانتیمتر

روشویی کابینتی ارزان - VT3034

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3034
26,820,000 ریال
22,767,000 ریال

مدل : VT3034 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 50 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی ارزان - VT3032

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3032
26,520,000 ریال
22,512,000 ریال

مدل : VT3032. / عمق کابینت : 45 سانتیمتر. / طول کابینت : 60 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 55 سانتیمتر

روشویی کابینتی ارزان - MCNapoli

روشویی کابینتی دیواری مدل MCNapoli
25,500,000 ریال
21,645,000 ریال

مدل : MNapoli / عمق کابینت : 49 سانتیمتر / طول کابینت : 65 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر

روشویی کابینتی ارزان - MCAtina

روشویی کابینتی دیواری مدل MCAtina
25,400,000 ریال
21,560,000 ریال

مدل : MAtina. / عمق کابینت : 42 سانتیمتر. / طول کابینت : 63 سانتیمتر. / طول آینه : 80 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر. / طول باکس : 80 سانتیمتر. / عرض باکس : 24 سانتیمتر

روشویی کابینتی ارزان - MCCaspian

روشویی کابینتی دیواری مدل MCCaspian
24,100,000 ریال
20,455,000 ریال

مدل : MCaspian / عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 57 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی ارزان - MC2018

روشویی کابینتی دیواری مدل MC2018
24,000,000 ریال
20,370,000 ریال

مدل : M2018. / عمق کابینت : 35 سانتیمتر. / طول کابینت : 60 سانتیمتر. / طول آینه : 80 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر. / طول باکس : 80 سانتیمتر. / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی ارزان - MCAilar

روشویی کابینتی دیواری مدل MCAilar
23,600,000 ریال
20,030,000 ریال

مدل : MAilar / عمق کابینت : 37 سانتیمتر / طول کابینت : 50 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی ارزان - CWC1100

روشویی کابینتی دیواری مدل CWC1100
23,600,000 ریال
20,030,000 ریال

عمق کابینت : 36 سانتیمتر. / طول کابینت : 52 سانتیمتر. / طول آینه : 75 سانتیمتر. / عرض آینه : 42 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر. / عرض باکس : 24 سانتیمتر

روشویی کابینتی ارزان - VT3038

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3038
23,430,000 ریال
19,885,500 ریال

مدل : VT3038 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی ارزان - MCAilin

روشویی کابینتی دیواری مدل MCAilin
22,800,000 ریال
19,350,000 ریال

مدل : MAilin. / عمق کابینت : 40-42 سانتیمتر. / طول کابینت : 60-70 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 65 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر. / عرض باکس : 24 سانتیمتر

روشویی کابینتی ارزان - MC1016

روشویی کابینتی دیواری مدل MC1016
22,800,000 ریال
19,350,000 ریال

مدل : M1016 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر

روشویی کابینتی ارزان - MC1006

روشویی کابینتی دیواری مدل MC1006
22,500,000 ریال
19,095,000 ریال

مدل : M1006. / عمق کابینت : 30 سانتیمتر. / طول کابینت : 60 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 45-50 سانتیمتر

روشویی کابینتی ارزان - SA22

روشویی کابینتی دیواری مدل SA22
22,300,000 ریال
18,925,000 ریال

مدل : S22 / عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی ارزان - MCAnjela

روشویی کابینتی دیواری مدل MCAnjela
21,800,000 ریال
18,500,000 ریال

مدل : MAnjela. / عمق کابینت : 45 سانتیمتر. / طول کابینت : 60 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 55 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر. / عرض باکس : 24 سانتیمتر

روشویی کابینتی ارزان - MCRudano

روشویی کابینتی دیواری مدل MCRudano
21,500,000 ریال
18,245,000 ریال

مدل : MRudano / عمق کابینت : 44 سانتیمتر / طول کابینت : 72 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 45-50-55 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر

روشویی کابینتی ارزان - CWC1800

روشویی کابینتی دیواری مدل CWC1800
20,200,000 ریال
17,140,000 ریال

عمق کابینت : 36 سانتیمتر. / طول کابینت : 62 سانتیمتر. / طول آینه : 75 سانتیمتر. / عرض آینه : 42 سانتیمتر

روشویی کابینتی ارزان - VT3047

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3047
19,830,000 ریال
16,825,500 ریال

مدل : VT3047 / عمق کابینت : 35 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر

روشویی کابینتی ارزان