روشویی کابینتی ارزان

فروشگاه اینترنتی تویلتز روشویی کابینتی ارزان را با قیمت 15 درصد تخفیف به مشتریان گرامی عرضه می کند.

روشویی کابینتی ارزان - MC1030

روشویی کابینتی دیواری مدل MC1030
49,800,000 ریال
42,330,000 ریال

مدل : M1030 / عمق کابینت : 51 سانتیمتر / طول کابینت : 95 سانتیمتر / طول آینه : 95 سانتیمتر / عرض آینه : 49 سانتیمتر / طول باکس : 40 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی ارزان - SA03

روشویی کابینتی دیواری مدل SA03
49,500,000 ریال
42,075,000 ریال

مدل : S03. / عمق کابینت : 45 سانتیمتر. / طول کابینت : 80 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 55 سانتیمتر. / طول باکس : 70. / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی ارزان - SA02

روشویی کابینتی دیواری مدل SA02
48,000,000 ریال
40,800,000 ریال

مدل : S02 / عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 65 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / طول باکس : 60 / عرض باکس : 17 سانتیمتر

روشویی کابینتی ارزان - MC2026

روشویی کابینتی دیواری مدل MC2026
44,700,000 ریال
37,995,000 ریال

مدل : M2026. / عمق کابینت : 42 سانتیمتر. / طول کابینت : 60 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 55 سانتیمتر

روشویی کابینتی ارزان - MC2017

روشویی کابینتی دیواری مدل MC2017
42,000,000 ریال
35,700,000 ریال

مدل : M2017 / عمق کابینت : 44 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر

روشویی کابینتی ارزان - MC2029

روشویی کابینتی دیواری مدل MC2029
41,500,000 ریال
35,275,000 ریال

مدل : M2029. / عمق کابینت : 43 سانتیمتر. / طول کابینت : 53 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر. / طول باکس : 81 سانتیمتر. / عرض باکس : 31 سانتیمتر

روشویی کابینتی ارزان - MC1027

روشویی کابینتی دیواری مدل MC1027
40,100,000 ریال
34,085,000 ریال

مدل : M1027 / عمق کابینت : 39 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 52 سانتیمتر / طول باکس : 72 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی ارزان - CWC1300

روشویی کابینتی دیواری مدل CWC1300
39,000,000 ریال
33,150,000 ریال

عمق کابینت : 38 سانتیمتر. / طول کابینت : 57 سانتیمتر. / طول آینه : 75 سانتیمتر. / عرض آینه : 45 سانتیمتر

روشویی کابینتی ارزان - CWC1200

روشویی کابینتی دیواری مدل CWC1200
38,400,000 ریال
32,640,000 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی ارزان - MCAtina

روشویی کابینتی دیواری مدل MCAtina
36,700,000 ریال
31,195,000 ریال

مدل : MAtina. / عمق کابینت : 42 سانتیمتر. / طول کابینت : 63 سانتیمتر. / طول آینه : 80 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر. / طول باکس : 80 سانتیمتر. / عرض باکس : 24 سانتیمتر

روشویی کابینتی ارزان - MC2018

روشویی کابینتی دیواری مدل MC2018
36,400,000 ریال
30,940,000 ریال

مدل : M2018 / عمق کابینت : 35 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی ارزان - MCMilano

روشویی کابینتی دیواری مدل MCMilano
35,500,000 ریال
30,175,000 ریال

مدل : MMilano. / عمق کابینت : 45 سانتیمتر. / طول کابینت : 50-60 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر. / عرض باکس : 24 سانتیمتر

روشویی کابینتی ارزان - MCCaspian

روشویی کابینتی دیواری مدل MCCaspian
35,000,000 ریال
29,750,000 ریال

مدل : MCaspian / عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 57 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی ارزان - EL063

روشویی کابینتی دیواری مدل EL063
34,950,000 ریال
29,707,500 ریال

مدل : E063. / عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 60 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر. / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی ارزان - EL067

روشویی کابینتی دیواری مدل EL067
34,900,000 ریال
29,665,000 ریال

مدل : E067 / عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی ارزان - EL093

روشویی کابینتی دیواری مدل EL093
34,800,000 ریال
29,580,000 ریال

مدل : E093. / عمق کابینت : 38 سانتیمتر. / طول کابینت : 60 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر. / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی ارزان - EL002

روشویی کابینتی دیواری مدل EL002
34,700,000 ریال
29,495,000 ریال

مدل : E002 / عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی ارزان - MCAilin

روشویی کابینتی دیواری مدل MCAilin
34,500,000 ریال
29,325,000 ریال

مدل : MAilin. / عمق کابینت : 40-42 سانتیمتر. / طول کابینت : 60-70 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 65 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر. / عرض باکس : 24 سانتیمتر

روشویی کابینتی ارزان - EL061

روشویی کابینتی دیواری مدل EL061
34,400,000 ریال
29,240,000 ریال

مدل : E061 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی ارزان - CWC1100

روشویی کابینتی دیواری مدل CWC1100
34,400,000 ریال
29,240,000 ریال

عمق کابینت : 36 سانتیمتر. / طول کابینت : 52 سانتیمتر. / طول آینه : 75 سانتیمتر. / عرض آینه : 42 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر. / عرض باکس : 24 سانتیمتر

روشویی کابینتی ارزان - MCAilar

روشویی کابینتی دیواری مدل MCAilar
34,300,000 ریال
29,155,000 ریال

مدل : MAilar / عمق کابینت : 37 سانتیمتر / طول کابینت : 50 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی ارزان - MCNapoli

روشویی کابینتی دیواری مدل MCNapoli
34,100,000 ریال
28,985,000 ریال

مدل : MNapoli. / عمق کابینت : 49 سانتیمتر. / طول کابینت : 65 سانتیمتر. / طول آینه : 80 سانتیمتر. / عرض آینه : 60 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر. / عرض باکس : 24 سانتیمتر

روشویی کابینتی ارزان - MC1016

روشویی کابینتی دیواری مدل MC1016
34,000,000 ریال
28,900,000 ریال

مدل : M1016 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر

روشویی کابینتی ارزان - EL055

روشویی کابینتی دیواری مدل EL055
33,950,000 ریال
28,857,500 ریال

مدل : E055. / عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 50 سانتیمتر. / طول آینه : 60 سانتیمتر. / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی ارزان - EL089

روشویی کابینتی دیواری مدل EL089
33,900,000 ریال
28,815,000 ریال

مدل : E089 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 50 سانتیمتر / طول آینه : 73 سانتیمتر / عرض آینه : 53 سانتیمتر

روشویی کابینتی ارزان - MC1006

روشویی کابینتی دیواری مدل MC1006
33,600,000 ریال
28,560,000 ریال

مدل : M1006. / عمق کابینت : 30 سانتیمتر. / طول کابینت : 60 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 45-50 سانتیمتر

روشویی کابینتی ارزان - MCAnjela

روشویی کابینتی دیواری مدل MCAnjela
32,600,000 ریال
27,710,000 ریال

مدل : MAnjela / عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر

روشویی کابینتی ارزان - VRAspen

روشویی کابینتی دیواری مدل VRAspen
32,000,000 ریال
27,200,000 ریال

مدل : VRAspen. / عمق کابینت : 35 سانتیمتر. / طول کابینت : 61 سانتیمتر. / طول آینه : 60 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر. / طول باکس : 60 سانتیمتر. / عرض باکس : 22 سانتیمتر

روشویی کابینتی ارزان - SA22

روشویی کابینتی دیواری مدل SA22
32,000,000 ریال
27,200,000 ریال

مدل : S22 / عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی ارزان - EL043

روشویی کابینتی دیواری مدل EL043
31,500,000 ریال
26,775,000 ریال

مدل : E043. / عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 50-60-70 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر. / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی ارزان - MCRudano

روشویی کابینتی دیواری مدل MCRudano
31,300,000 ریال
26,605,000 ریال

مدل : MRudano / عمق کابینت : 44 سانتیمتر / طول کابینت : 72 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 45-50-55 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر

روشویی کابینتی ارزان - EL080

روشویی کابینتی دیواری مدل EL080
31,000,000 ریال
26,350,000 ریال

مدل : E080. / عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 70 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی ارزان - EL038

روشویی کابینتی دیواری مدل EL038
30,950,000 ریال
26,307,500 ریال

مدل : E038 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 50-60-70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی ارزان - EL094

روشویی کابینتی دیواری مدل EL094
30,500,000 ریال
25,925,000 ریال

مدل : E094. / عمق کابینت : 36 سانتیمتر. / طول کابینت : 60 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر. / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی ارزان - CWC1800

روشویی کابینتی دیواری مدل CWC1800
30,500,000 ریال
25,925,000 ریال

عمق کابینت : 36 سانتیمتر / طول کابینت : 62 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 42 سانتیمتر

روشویی کابینتی ارزان - EL070

روشویی کابینتی دیواری مدل EL070
30,300,000 ریال
25,755,000 ریال

مدل : E070. / عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 60 سانتیمتر. / طول آینه : 73 سانتیمتر. / عرض آینه : 53 سانتیمتر

روشویی کابینتی ارزان - EL054

روشویی کابینتی دیواری مدل EL054
30,000,000 ریال
25,500,000 ریال

مدل : E054 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی ارزان - EL102

روشویی کابینتی دیواری مدل EL102
29,800,000 ریال
25,330,000 ریال

مدل : E102. / عمق کابینت : 42 سانتیمتر. / طول کابینت : 52 سانتیمتر. / طول آینه : 73 سانتیمتر. / عرض آینه : 53 سانتیمتر

روشویی کابینتی ارزان - EL053

روشویی کابینتی دیواری مدل EL053
29,700,000 ریال
25,245,000 ریال

مدل : E053 / عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 52 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی ارزان - EL083

روشویی کابینتی دیواری مدل EL083
29,000,000 ریال
24,650,000 ریال

مدل : E083. / عمق کابینت : 36 سانتیمتر. / طول کابینت : 60 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر. / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی ارزان - EL003

روشویی کابینتی دیواری مدل EL003
28,850,000 ریال
24,522,500 ریال

مدل : E003 / عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 50-60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی ارزان - EL007

روشویی کابینتی دیواری مدل EL007
28,200,000 ریال
23,970,000 ریال

مدل : E007. / عمق کابینت : 36 سانتیمتر. / طول کابینت : 60 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر. / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی ارزان