روشویی کابینتی الگانته

فروشگاه اینترنتی تویلتز روشویی کابینتی الگانته را با قیمت 0 درصد تخفیف به مشتریان گرامی عرضه می کند.

روشویی کابینتی الگانته - E123

روشویی کابینتی دیواری مدل E123
108,000,000 ریال
108,000,000 ریال

مدل : E123 / عمق کابینت : 43 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E124

روشویی کابینتی دیواری مدل E124
94,000,000 ریال
94,000,000 ریال

مدل : E124. / عمق کابینت : 45 سانتیمتر. / طول کابینت : 90 سانتیمتر. / طول آینه : 80 سانتیمتر. / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E125

روشویی کابینتی دیواری مدل E125
90,000,000 ریال
90,000,000 ریال

مدل : E125 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E114

روشویی کابینتی دیواری مدل E114
77,700,000 ریال
77,700,000 ریال

مدل : E114. / عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 80 سانتیمتر. / طول آینه : 80 سانتیمتر. / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E113

روشویی کابینتی دیواری مدل E113
74,000,000 ریال
74,000,000 ریال

مدل : E113 / عمق کابینت : 41 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E118

روشویی کابینتی دیواری مدل E118
72,500,000 ریال
72,500,000 ریال

مدل : E118. / عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 70 سانتیمتر. / طول آینه : 80 سانتیمتر. / عرض آینه : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E116

روشویی کابینتی دیواری مدل E116
71,600,000 ریال
71,600,000 ریال

مدل : E116 / عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 65 سانتیمتر / طول آینه : 73 سانتیمتر / عرض آینه : 53 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E117

روشویی کابینتی دیواری مدل E117
70,200,000 ریال
70,200,000 ریال

مدل : E117. / عمق کابینت : 48 سانتیمتر. / طول کابینت : 79 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر. / طول باکس : 80 سانتیمتر. / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E109

روشویی کابینتی دیواری مدل E109
68,950,000 ریال
68,950,000 ریال

مدل : E109 / عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E084

روشویی کابینتی دیواری مدل E084
67,950,000 ریال
67,950,000 ریال

مدل : E084. / عمق کابینت : 44 سانتیمتر. / طول کابینت : 80 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 55 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر. / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E119

روشویی کابینتی دیواری مدل E119
66,550,000 ریال
66,550,000 ریال

مدل : E119 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 78 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E101

روشویی کابینتی دیواری مدل E101
63,200,000 ریال
63,200,000 ریال

مدل : E101. / عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 75 سانتیمتر. / طول آینه : 75 سانتیمتر. / عرض آینه : 55 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر. / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E122

روشویی کابینتی دیواری مدل E122
59,000,000 ریال
59,000,000 ریال

مدل : E122 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 36 سانتیمتر / عرض باکس : 30 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E121

روشویی کابینتی دیواری مدل E121
57,700,000 ریال
57,700,000 ریال

مدل : E121. / عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 70 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر. / طول باکس : 80 سانتیمتر. / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E060

روشویی کابینتی دیواری مدل E060
57,250,000 ریال
57,250,000 ریال

مدل : E060 / عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E108

روشویی کابینتی دیواری مدل E108
56,900,000 ریال
56,900,000 ریال

مدل : E108. / عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 70 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر. / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E058

روشویی کابینتی دیواری مدل E058
56,150,000 ریال
56,150,000 ریال

مدل : E058 / عمق کابینت : 44 سانتیمتر / طول کابینت : 65 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E120

روشویی کابینتی دیواری مدل E120
56,000,000 ریال
56,000,000 ریال

مدل : E120. / عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 60 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر. / طول باکس : 80 سانتیمتر. / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E075

روشویی کابینتی دیواری مدل E075
55,500,000 ریال
55,500,000 ریال

مدل : E075 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 45 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E082

روشویی کابینتی دیواری مدل E082
55,000,000 ریال
55,000,000 ریال

مدل : E082. / عمق کابینت : 48 سانتیمتر. / طول کابینت : 90 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 55 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر. / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E106

روشویی کابینتی دیواری مدل E106
53,500,000 ریال
53,500,000 ریال

مدل : E106 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E103

روشویی کابینتی دیواری مدل E103
52,800,000 ریال
52,800,000 ریال

مدل : E103. / عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 60 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر. / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E112

روشویی کابینتی دیواری مدل E112
52,500,000 ریال
52,500,000 ریال

مدل : E112 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E104

روشویی کابینتی دیواری مدل E104
51,850,000 ریال
51,850,000 ریال

مدل : E104. / عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 60 سانتیمتر. / طول آینه : 60 سانتیمتر. / عرض آینه : 60 سانتیمتر. / طول باکس : 55 سانتیمتر. / عرض باکس : 10 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E086

روشویی کابینتی دیواری مدل E086
51,000,000 ریال
51,000,000 ریال

مدل : E086 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E013

روشویی کابینتی دیواری مدل E013
50,400,000 ریال
50,400,000 ریال

مدل : E013. / عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 50-60-70 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر. / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E107

روشویی کابینتی دیواری مدل E107
50,000,000 ریال
50,000,000 ریال

مدل : E107 / عمق کابینت : 38 سانتیمتر / طول کابینت : 50 سانتیمتر / طول آینه : 50 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E105

روشویی کابینتی دیواری مدل E105
48,950,000 ریال
48,950,000 ریال

مدل : E105. / عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 70 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر. / طول باکس : 80 سانتیمتر. / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E042

روشویی کابینتی دیواری مدل E042
48,800,000 ریال
48,800,000 ریال

مدل : E042 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 40 سانتیمتر / طول آینه : 50 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E098

روشویی کابینتی دیواری مدل E098
48,400,000 ریال
48,400,000 ریال

مدل : E098. / عمق کابینت : 38 سانتیمتر. / طول کابینت : 70 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر. / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E085

روشویی کابینتی دیواری مدل E085
47,900,000 ریال
47,900,000 ریال

مدل : E085 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / طول باکس : 55 سانتیمتر / عرض باکس : 10 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E097

روشویی کابینتی دیواری مدل E097
47,550,000 ریال
47,550,000 ریال

مدل : E097. / عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 60 سانتیمتر. / طول آینه : 60 سانتیمتر. / عرض آینه : 60 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر. / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - EL076

روشویی کابینتی دیواری مدل EL076
47,500,000 ریال
47,500,000 ریال

مدل : E076 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E115

روشویی کابینتی دیواری مدل E115
47,500,000 ریال
47,500,000 ریال

مدل : E115. / عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 70 سانتیمتر. / طول آینه : 60 سانتیمتر. / عرض آینه : 60 سانتیمتر. / طول باکس : 80 سانتیمتر. / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E049

روشویی کابینتی دیواری مدل E049
46,950,000 ریال
46,950,000 ریال

مدل : E049 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 50 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E027

روشویی کابینتی دیواری مدل E027
46,900,000 ریال
46,900,000 ریال

مدل : E027. / عمق کابینت : 42 سانتیمتر. / طول کابینت : 55 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E088

روشویی کابینتی دیواری مدل E088
46,900,000 ریال
46,900,000 ریال

مدل : E088 / عمق کابینت : 38 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E044

روشویی کابینتی دیواری مدل E044
46,650,000 ریال
46,650,000 ریال

مدل : E044. / عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 78 سانتیمتر. / طول آینه : 78 سانتیمتر. / عرض آینه : 55 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E050

روشویی کابینتی دیواری مدل E050
46,300,000 ریال
46,300,000 ریال

مدل : E050 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E079

روشویی کابینتی دیواری مدل E079
46,200,000 ریال
46,200,000 ریال

مدل : E079. / عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 60-70 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر. / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E033

روشویی کابینتی دیواری مدل E033
46,100,000 ریال
46,100,000 ریال

مدل : E033 / عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E066

روشویی کابینتی دیواری مدل E066
45,750,000 ریال
45,750,000 ریال

مدل : E066. / عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 60 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 55 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر. / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E090

روشویی کابینتی دیواری مدل E090
45,600,000 ریال
45,600,000 ریال

مدل : E090 / عمق کابینت : 41 سانتیمتر / طول کابینت : 61 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E096

روشویی کابینتی دیواری مدل E096
45,300,000 ریال
45,300,000 ریال

مدل : E096. / عمق کابینت : 43 سانتیمتر. / طول کابینت : 70 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر. / طول باکس : 80 سانتیمتر. / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E014

روشویی کابینتی دیواری مدل E014
45,000,000 ریال
45,000,000 ریال

مدل : E014 / عمق کابینت : 43 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 45 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E001

روشویی کابینتی دیواری مدل E001
44,900,000 ریال
44,900,000 ریال

مدل : E001. / عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 75 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر. / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E029

روشویی کابینتی دیواری مدل E029
44,700,000 ریال
44,700,000 ریال

مدل : E029 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E041

روشویی کابینتی دیواری مدل E041
43,850,000 ریال
43,850,000 ریال

مدل : E041. / عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 50-60-70 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر. / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E111

روشویی کابینتی دیواری مدل E111
43,600,000 ریال
43,600,000 ریال

مدل : E111 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 73 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E095

روشویی کابینتی دیواری مدل E095
43,500,000 ریال
43,500,000 ریال

مدل : E095. / عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 60 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر. / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E032

روشویی کابینتی دیواری مدل E032
43,100,000 ریال
43,100,000 ریال

مدل : E032 / عمق کابینت : 36 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E062

روشویی کابینتی دیواری مدل E062
42,850,000 ریال
42,850,000 ریال

مدل : E062. / عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 60 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر. / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E035

روشویی کابینتی دیواری مدل E035
42,800,000 ریال
42,800,000 ریال

مدل : E035 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E110

روشویی کابینتی دیواری مدل E110
42,450,000 ریال
42,450,000 ریال

مدل : E110. / عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 60 سانتیمتر. / طول آینه : 73 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر. / طول باکس : 80 سانتیمتر. / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E092

روشویی کابینتی دیواری مدل E092
42,400,000 ریال
42,400,000 ریال

مدل : E092 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E056

روشویی کابینتی دیواری مدل E056
42,300,000 ریال
42,300,000 ریال

مدل : E056. / عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 60 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E078

روشویی کابینتی دیواری مدل E078
42,200,000 ریال
42,200,000 ریال

مدل : E078 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E024

روشویی کابینتی دیواری مدل E024
42,000,000 ریال
42,000,000 ریال

مدل : E024. / عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 55-65 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 55 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر. / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E030

روشویی کابینتی دیواری مدل E030
41,950,000 ریال
41,950,000 ریال

مدل : E030 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E048

روشویی کابینتی دیواری مدل E048
41,800,000 ریال
41,800,000 ریال

مدل : E048. / عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 75 سانتیمتر. / طول آینه : 75 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر. / طول باکس : 75 سانتیمتر. / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E072

روشویی کابینتی دیواری مدل E072
41,800,000 ریال
41,800,000 ریال

مدل : E072 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60-70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E025

روشویی کابینتی دیواری مدل E025
41,700,000 ریال
41,700,000 ریال

مدل : E025. / عمق کابینت : 46 سانتیمتر. / طول کابینت : 75 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 60 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر. / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E022

روشویی کابینتی دیواری مدل E022
41,400,000 ریال
41,400,000 ریال

مدل : E022 / عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E087

روشویی کابینتی دیواری مدل E087
39,950,000 ریال
39,950,000 ریال

مدل : E087. / عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 60 سانتیمتر. / طول آینه : 60 سانتیمتر. / عرض آینه : 60 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر. / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E068

روشویی کابینتی دیواری مدل E068
39,900,000 ریال
39,900,000 ریال

مدل : E068 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E081

روشویی کابینتی دیواری مدل E081
39,350,000 ریال
39,350,000 ریال

مدل : E081. / عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 70 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E074

روشویی کابینتی دیواری مدل E074
39,300,000 ریال
39,300,000 ریال

مدل : E074 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E045

روشویی کابینتی دیواری مدل E045
39,200,000 ریال
39,200,000 ریال

مدل : E045. / عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 56 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 55 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر. / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E047

روشویی کابینتی دیواری مدل E047
38,950,000 ریال
38,950,000 ریال

مدل : E047 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E023

روشویی کابینتی دیواری مدل E023
38,800,000 ریال
38,800,000 ریال

مدل : E023. / عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 60 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 60 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر. / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E057

روشویی کابینتی دیواری مدل E057
38,550,000 ریال
38,550,000 ریال

مدل : E057 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 50 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E100

روشویی کابینتی دیواری مدل E100
38,550,000 ریال
38,550,000 ریال

مدل : E100. / عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 60 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر. / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E017

روشویی کابینتی دیواری مدل E017
37,700,000 ریال
37,700,000 ریال

مدل : E017 / عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 81 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E052

روشویی کابینتی دیواری مدل E052
37,700,000 ریال
37,700,000 ریال

مدل : E052. / عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 70 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 55 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر. / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E065

روشویی کابینتی دیواری مدل E065
37,350,000 ریال
37,350,000 ریال

مدل : E065 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E034

روشویی کابینتی دیواری مدل E034
36,800,000 ریال
36,800,000 ریال

مدل : E034. / عمق کابینت : 46 سانتیمتر. / طول کابینت : 60-70 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 60 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر. / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E071

روشویی کابینتی دیواری مدل E071
36,100,000 ریال
36,100,000 ریال

مدل : E071 / عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 60-70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E069

روشویی کابینتی دیواری مدل E069
36,050,000 ریال
36,050,000 ریال

مدل : E069. / عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 60 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 55 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر. / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E004

روشویی کابینتی دیواری مدل E004
35,950,000 ریال
35,950,000 ریال

مدل : E004 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E099

روشویی کابینتی دیواری مدل E099
35,900,000 ریال
35,900,000 ریال

مدل : E099. / عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 60 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر. / طول باکس : 80 سانتیمتر. / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E037

روشویی کابینتی دیواری مدل E037
35,700,000 ریال
35,700,000 ریال

مدل : E037 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 50-60-70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E077

روشویی کابینتی دیواری مدل E077
35,500,000 ریال
35,500,000 ریال

مدل : E077. / عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 75 سانتیمتر. / طول آینه : 75 سانتیمتر. / عرض آینه : 75 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E051

روشویی کابینتی دیواری مدل E051
34,950,000 ریال
34,950,000 ریال

مدل : E051 / عمق کابینت : 41 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E063

روشویی کابینتی دیواری مدل E063
34,950,000 ریال
34,950,000 ریال

مدل : E063. / عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 60 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر. / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E046

روشویی کابینتی دیواری مدل E046
34,900,000 ریال
34,900,000 ریال

مدل : E046 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 53 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E067

روشویی کابینتی دیواری مدل E067
34,900,000 ریال
34,900,000 ریال

مدل : E067. / عمق کابینت : 42 سانتیمتر. / طول کابینت : 60 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر. / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E093

روشویی کابینتی دیواری مدل E093
34,800,000 ریال
34,800,000 ریال

مدل : E093 / عمق کابینت : 38 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E002

روشویی کابینتی دیواری مدل E002
34,700,000 ریال
34,700,000 ریال

مدل : E002. / عمق کابینت : 46 سانتیمتر. / طول کابینت : 70 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر. / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E061

روشویی کابینتی دیواری مدل E061
34,400,000 ریال
34,400,000 ریال

مدل : E061 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E055

روشویی کابینتی دیواری مدل E055
33,950,000 ریال
33,950,000 ریال

مدل : E055. / عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 50 سانتیمتر. / طول آینه : 60 سانتیمتر. / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E089

روشویی کابینتی دیواری مدل E089
33,900,000 ریال
33,900,000 ریال

مدل : E089 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 50 سانتیمتر / طول آینه : 73 سانتیمتر / عرض آینه : 53 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E043

روشویی کابینتی دیواری مدل E043
31,500,000 ریال
31,500,000 ریال

مدل : E043. / عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 50-60-70 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر. / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E080

روشویی کابینتی دیواری مدل E080
31,000,000 ریال
31,000,000 ریال

مدل : E080 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E038

روشویی کابینتی دیواری مدل E038
30,950,000 ریال
30,950,000 ریال

مدل : E038. / عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 50-60-70 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر. / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E094

روشویی کابینتی دیواری مدل E094
30,500,000 ریال
30,500,000 ریال

مدل : E094 / عمق کابینت : 36 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E026

روشویی کابینتی دیواری مدل E026
30,300,000 ریال
30,300,000 ریال

مدل : E026. / عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 40 سانتیمتر. / طول آینه : 50 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر. / طول باکس : 30 سانتیمتر. / عرض باکس : 20 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E070

روشویی کابینتی دیواری مدل E070
30,300,000 ریال
30,300,000 ریال

مدل : E070 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 73 سانتیمتر / عرض آینه : 53 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E054

روشویی کابینتی دیواری مدل E054
30,000,000 ریال
30,000,000 ریال

مدل : E054. / عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 60 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E102

روشویی کابینتی دیواری مدل E102
29,800,000 ریال
29,800,000 ریال

مدل : E102 / عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 52 سانتیمتر / طول آینه : 73 سانتیمتر / عرض آینه : 53 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E053

روشویی کابینتی دیواری مدل E053
29,700,000 ریال
29,700,000 ریال

مدل : E053. / عمق کابینت : 42 سانتیمتر. / طول کابینت : 52 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر. / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E083

روشویی کابینتی دیواری مدل E083
29,000,000 ریال
29,000,000 ریال

مدل : E083 / عمق کابینت : 36 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E003

روشویی کابینتی دیواری مدل E003
28,850,000 ریال
28,850,000 ریال

مدل : E003. / عمق کابینت : 46 سانتیمتر. / طول کابینت : 50-60 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر. / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E007

روشویی کابینتی دیواری مدل E007
28,200,000 ریال
28,200,000 ریال

مدل : E007 / عمق کابینت : 36 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E011

روشویی کابینتی دیواری مدل E011
25,950,000 ریال
25,950,000 ریال

مدل : E011. / عمق کابینت : 42 سانتیمتر. / طول کابینت : 52 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E091

روشویی کابینتی دیواری مدل E091
25,650,000 ریال
25,650,000 ریال

مدل : E091 / عمق کابینت : 35 سانتیمتر / طول کابینت : 35 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 40 سانتیمتر / طول باکس : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E005

روشویی کابینتی دیواری مدل E005
25,050,000 ریال
25,050,000 ریال

مدل : E005. / عمق کابینت : 26 سانتیمتر. / طول کابینت : 47 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 45 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر. / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته - E006

روشویی کابینتی دیواری مدل E006
23,150,000 ریال
23,150,000 ریال

مدل : E006 / عمق کابینت : 31 سانتیمتر / طول کابینت : 46 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی الگانته