روشویی کابینتی اکونومی

فروشگاه اینترنتی تویلتز روشویی کابینتی اکونومی را با قیمت 13 درصد تخفیف به مشتریان گرامی عرضه می کند.

روشویی کابینتی اکونومی - MC1044

روشویی کابینتی دیواری مدل MC1044
86,900,000 ریال
75,603,000 ریال

مدل : M1044 / عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 83 سانتیمتر / عرض آینه : 68 سانتیمتر / طول باکس : 140 سانتیمتر / عرض باکس : 20 سانتیمتر

روشویی کابینتی اکونومی - MC1045

روشویی کابینتی دیواری مدل MC1045
79,300,000 ریال
68,991,000 ریال

مدل : M1045. / عمق کابینت : 48 سانتیمتر. / طول کابینت : 60 سانتیمتر. / طول آینه : 75 سانتیمتر. / عرض آینه : 57 سانتیمتر. / طول باکس : 120 سانتیمتر. / عرض باکس : 30 سانتیمتر

روشویی کابینتی اکونومی - CWC300

روشویی کابینتی دیواری مدل CWC300
78,400,000 ریال
68,208,000 ریال

عمق کابینت : 49 سانتیمتر / طول کابینت : 65 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر / عرض باکس : 30 سانتیمتر

روشویی کابینتی اکونومی - CWC1600

روشویی کابینتی دیواری مدل CWC1600
75,000,000 ریال
65,250,000 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر. / طول کابینت : 80 سانتیمتر. / طول آینه : 78 سانتیمتر. / عرض آینه : 58 سانتیمتر

روشویی کابینتی اکونومی - MC1049

روشویی کابینتی دیواری مدل MC1049
69,700,000 ریال
60,639,000 ریال

مدل : M1049 / عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر / عرض باکس : 30 سانتیمتر

روشویی کابینتی اکونومی - MC1046

روشویی کابینتی دیواری مدل MC1046
69,100,000 ریال
60,117,000 ریال

مدل : M1046. / عمق کابینت : 48 سانتیمتر. / طول کابینت : 80 سانتیمتر. / طول آینه : 74 سانتیمتر. / عرض آینه : 51 سانتیمتر. / طول باکس : 120 سانتیمتر. / عرض باکس : 28 سانتیمتر

روشویی کابینتی اکونومی - EL109

روشویی کابینتی دیواری مدل EL109
68,950,000 ریال
59,986,500 ریال

مدل : E109 / عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی اکونومی - CWC1500

روشویی کابینتی دیواری مدل CWC1500
68,800,000 ریال
59,856,000 ریال

عمق کابینت : 43 سانتیمتر. / طول کابینت : 90 سانتیمتر. / طول آینه : 78 سانتیمتر. / عرض آینه : 58 سانتیمتر

روشویی کابینتی اکونومی - MC1024

روشویی کابینتی دیواری مدل MC1024
63,800,000 ریال
55,506,000 ریال

مدل : M1024 / عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 101 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر / عرض باکس : 30 سانتیمتر

روشویی کابینتی اکونومی - EL101

روشویی کابینتی دیواری مدل EL101
63,200,000 ریال
54,984,000 ریال

مدل : E101. / عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 75 سانتیمتر. / طول آینه : 75 سانتیمتر. / عرض آینه : 55 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر. / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی اکونومی - CWC1000

روشویی کابینتی دیواری مدل CWC1000
62,900,000 ریال
54,723,000 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 78 سانتیمتر / عرض آینه : 58 سانتیمتر

روشویی کابینتی اکونومی - MC1051

روشویی کابینتی دیواری مدل MC1051
61,200,000 ریال
53,244,000 ریال

مدل : M1051. / عمق کابینت : 48 سانتیمتر. / طول کابینت : 60 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 58 سانتیمتر. / طول باکس : 120 سانتیمتر. / عرض باکس : 28 سانتیمتر

روشویی کابینتی اکونومی - MC2031

روشویی کابینتی دیواری مدل MC2031
59,500,000 ریال
51,765,000 ریال

مدل : M2031 / عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر / عرض باکس : 30 سانتیمتر

روشویی کابینتی اکونومی - MC2027

روشویی کابینتی دیواری مدل MC2027
59,000,000 ریال
51,330,000 ریال

مدل : M2027. / عمق کابینت : 38 سانتیمتر. / طول کابینت : 70 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 55 سانتیمتر. / طول باکس : 120 سانتیمتر. / عرض باکس : 31 سانتیمتر

روشویی کابینتی اکونومی - MC2032

روشویی کابینتی دیواری مدل MC2032
58,100,000 ریال
50,547,000 ریال

مدل : M2032 / عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر / عرض باکس : 30 سانتیمتر

روشویی کابینتی اکونومی - MC1025

روشویی کابینتی دیواری مدل MC1025
57,700,000 ریال
50,199,000 ریال

مدل : M1025. / عمق کابینت : 51 سانتیمتر. / طول کابینت : 88 سانتیمتر. / طول آینه : 102 سانتیمتر. / عرض آینه : 88 سانتیمتر

روشویی کابینتی اکونومی - MC1047

روشویی کابینتی دیواری مدل MC1047
57,000,000 ریال
49,590,000 ریال

مدل : M1047 / عمق کابینت : 39 سانتیمتر / طول کابینت : 59 سانتیمتر / طول آینه : 74 سانتیمتر / عرض آینه : 59 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر / عرض باکس : 30 سانتیمتر

روشویی کابینتی اکونومی - VT3026

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3026
56,960,000 ریال
49,555,200 ریال

مدل : VT3026. / عمق کابینت : 35 سانتیمتر. / طول کابینت : 85 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر. / طول باکس : 80 سانتیمتر. / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی اکونومی - EL108

روشویی کابینتی دیواری مدل EL108
56,900,000 ریال
49,503,000 ریال

مدل : E108 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی اکونومی - MC1048

روشویی کابینتی دیواری مدل MC1048
55,500,000 ریال
48,285,000 ریال

مدل : M1048. / عمق کابینت : 44 سانتیمتر. / طول کابینت : 55 سانتیمتر. / طول آینه : 90 سانتیمتر. / عرض آینه : 55 سانتیمتر. / طول باکس : 120 سانتیمتر. / عرض باکس : 30 سانتیمتر

روشویی کابینتی اکونومی - VT3046

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3046
55,160,000 ریال
47,989,200 ریال

مدل : VT3046 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی اکونومی - EL106

روشویی کابینتی دیواری مدل EL106
53,500,000 ریال
46,545,000 ریال

مدل : E106. / عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 75 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر. / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی اکونومی - CWC1400

روشویی کابینتی دیواری مدل CWC1400
53,000,000 ریال
46,110,000 ریال

عمق کابینت : 41 سانتیمتر / طول کابینت : 52 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی اکونومی - VT3033

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3033
52,900,000 ریال
46,023,000 ریال

مدل : VT3033. / عمق کابینت : 46 سانتیمتر. / طول کابینت : 70 سانتیمتر. / طول آینه : 65 سانتیمتر. / عرض آینه : 55 سانتیمتر. / طول باکس : 80 سانتیمتر. / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی اکونومی - EL103

روشویی کابینتی دیواری مدل EL103
52,800,000 ریال
45,936,000 ریال

مدل : E103 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی اکونومی - SA15

روشویی کابینتی دیواری مدل SA15
52,500,000 ریال
45,675,000 ریال

مدل : S15. / عمق کابینت : 50 سانتیمتر. / طول کابینت : 90 سانتیمتر. / طول آینه : 90 سانتیمتر. / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی اکونومی - MC1021

روشویی کابینتی دیواری مدل MC1021
52,300,000 ریال
45,501,000 ریال

مدل : M1021 / عمق کابینت : 49 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / طول باکس : 113 سانتیمتر / عرض باکس : 27 سانتیمتر

روشویی کابینتی اکونومی - EL104

روشویی کابینتی دیواری مدل EL104
51,850,000 ریال
45,109,500 ریال

مدل : E104. / عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 60 سانتیمتر. / طول آینه : 60 سانتیمتر. / عرض آینه : 60 سانتیمتر. / طول باکس : 55 سانتیمتر. / عرض باکس : 10 سانتیمتر

روشویی کابینتی اکونومی - SA10

روشویی کابینتی دیواری مدل SA10
51,500,000 ریال
44,805,000 ریال

مدل : S10 / عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 65 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر / طول باکس : 120 / عرض باکس : 30 سانتیمتر

روشویی کابینتی اکونومی - EL086

روشویی کابینتی دیواری مدل EL086
51,000,000 ریال
44,370,000 ریال

مدل : E086. / عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 75 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر. / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی اکونومی - EL107

روشویی کابینتی دیواری مدل EL107
50,000,000 ریال
43,500,000 ریال

مدل : E107 / عمق کابینت : 38 سانتیمتر / طول کابینت : 50 سانتیمتر / طول آینه : 50 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی اکونومی - VT3028

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3028
49,860,000 ریال
43,378,200 ریال

مدل : VT3028. / عمق کابینت : 42 سانتیمتر. / طول کابینت : 60 سانتیمتر. / طول آینه : 65 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر. / طول باکس : 80 سانتیمتر. / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی اکونومی - VT3025

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3025
49,750,000 ریال
43,282,500 ریال

مدل : VT3025 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی اکونومی - SA27

روشویی کابینتی دیواری مدل SA27
49,250,000 ریال
42,847,500 ریال

مدل : S27. / عمق کابینت : 45 سانتیمتر. / طول کابینت : 65 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی اکونومی - EL105

روشویی کابینتی دیواری مدل EL105
48,950,000 ریال
42,586,500 ریال

مدل : E105 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی اکونومی - EL098

روشویی کابینتی دیواری مدل EL098
48,400,000 ریال
42,108,000 ریال

مدل : E098. / عمق کابینت : 38 سانتیمتر. / طول کابینت : 70 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر. / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی اکونومی - EL085

روشویی کابینتی دیواری مدل EL085
47,900,000 ریال
41,673,000 ریال

مدل : E085 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / طول باکس : 55 سانتیمتر / عرض باکس : 10 سانتیمتر

روشویی کابینتی اکونومی - EL097

روشویی کابینتی دیواری مدل EL097
47,550,000 ریال
41,368,500 ریال

مدل : E097. / عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 60 سانتیمتر. / طول آینه : 60 سانتیمتر. / عرض آینه : 60 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر. / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی اکونومی - EL088

روشویی کابینتی دیواری مدل EL088
46,900,000 ریال
40,803,000 ریال

مدل : E088 / عمق کابینت : 38 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی اکونومی - VT3022

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3022
46,890,000 ریال
40,794,300 ریال

مدل : VT3022. / عمق کابینت : 43 سانتیمتر. / طول کابینت : 80 سانتیمتر. / طول آینه : 80 سانتیمتر. / عرض آینه : 55 سانتیمتر

روشویی کابینتی اکونومی - EL090

روشویی کابینتی دیواری مدل EL090
45,600,000 ریال
39,672,000 ریال

مدل : E090 / عمق کابینت : 41 سانتیمتر / طول کابینت : 61 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی اکونومی - EL096

روشویی کابینتی دیواری مدل EL096
45,300,000 ریال
39,411,000 ریال

مدل : E096. / عمق کابینت : 43 سانتیمتر. / طول کابینت : 70 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر. / طول باکس : 80 سانتیمتر. / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی اکونومی - EL095

روشویی کابینتی دیواری مدل EL095
43,500,000 ریال
37,845,000 ریال

مدل : E095 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی اکونومی - EL092

روشویی کابینتی دیواری مدل EL092
42,400,000 ریال
36,888,000 ریال

مدل : E092. / عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 70 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر. / طول باکس : 80 سانتیمتر. / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی اکونومی - EL087

روشویی کابینتی دیواری مدل EL087
39,950,000 ریال
34,756,500 ریال

مدل : E087 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی اکونومی - VT3036

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3036
39,860,000 ریال
34,678,200 ریال

مدل : VT3036. / عمق کابینت : 45 سانتیمتر. / طول کابینت : 60 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی اکونومی - VT3034

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3034
38,860,000 ریال
33,808,200 ریال

مدل : VT3034 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 50 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی اکونومی - EL100

روشویی کابینتی دیواری مدل EL100
38,550,000 ریال
33,538,500 ریال

مدل : E100. / عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 60 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر. / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی اکونومی - VRVector

روشویی کابینتی دیواری مدل VRVector
36,500,000 ریال
31,755,000 ریال

مدل : VRVector / عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 62 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 22 سانتیمتر

روشویی کابینتی اکونومی - EL099

روشویی کابینتی دیواری مدل EL099
35,900,000 ریال
31,233,000 ریال

مدل : E099. / عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 60 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر. / طول باکس : 80 سانتیمتر. / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی اکونومی - VRFlora

روشویی کابینتی دیواری مدل VRFlora
35,500,000 ریال
30,885,000 ریال

مدل : VRFlora / عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 62 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 22 سانتیمتر

روشویی کابینتی اکونومی - VT3047

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3047
28,170,000 ریال
24,507,900 ریال

مدل : VT3047. / عمق کابینت : 35 سانتیمتر. / طول کابینت : 60 سانتیمتر. / طول آینه : 65 سانتیمتر. / عرض آینه : 55 سانتیمتر

روشویی کابینتی اکونومی