روشویی کابینتی رزتی

فروشگاه اینترنتی تویلتز روشویی کابینتی رزتی را با قیمت 0 درصد تخفیف به مشتریان گرامی عرضه می کند.

روشویی کابینتی رزتی - RZ750

روشویی کابینتی دیواری مدل RZ750
0 ریال
0 ریال

مدل : R750 / عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 67 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر

روشویی کابینتی رزتی - RZ900

روشویی کابینتی دیواری مدل RZ900
0 ریال
0 ریال

مدل : R900. / عمق کابینت : 48 سانتیمتر. / طول کابینت : 90 سانتیمتر. / طول آینه : 85 سانتیمتر. / عرض آینه : 75 سانتیمتر. / عرض باکس : 20 سانتیمتر. / طول باکس : 140 سانتیمتر

روشویی کابینتی رزتی - RZ1200

روشویی کابینتی دیواری مدل RZ1200
0 ریال
0 ریال

مدل : R1200 / عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 120 سانتیمتر / طول آینه : 98 سانتیمتر / عرض آینه : 83 سانتیمتر / عرض باکس : 35 سانتیمتر / طول باکس : 98 سانتیمتر

روشویی کابینتی رزتی - RZ8004B

روشویی کابینتی دیواری مدل RZ8004B
0 ریال
0 ریال

مدل : R8004B. / عمق کابینت : 0 سانتیمتر. / طول کابینت : 0 سانتیمتر. / طول آینه : 0 سانتیمتر. / عرض آینه : 0 سانتیمتر. / عرض باکس : 0 سانتیمتر. / طول باکس : 0 سانتیمتر

روشویی کابینتی رزتی - RZA600

روشویی کابینتی دیواری مدل RZA600
0 ریال
0 ریال

مدل : RA600 / عمق کابینت : 38 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 58 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر

روشویی کابینتی رزتی - RZA800

روشویی کابینتی دیواری مدل RZA800
0 ریال
0 ریال

مدل : RA800. / عمق کابینت : 48 سانتیمتر. / طول کابینت : 80 سانتیمتر. / طول آینه : 75 سانتیمتر. / عرض آینه : 67 سانتیمتر. / عرض باکس : 28 سانتیمتر. / طول باکس : 120 سانتیمتر

روشویی کابینتی رزتی - RZA800B

روشویی کابینتی دیواری مدل RZA800B
0 ریال
0 ریال

مدل : RA800B / عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 67 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر

روشویی کابینتی رزتی - RZA801

روشویی کابینتی دیواری مدل RZA801
0 ریال
0 ریال

مدل : RA801. / عمق کابینت : 48 سانتیمتر. / طول کابینت : 80 سانتیمتر. / طول آینه : 80 سانتیمتر. / عرض آینه : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی رزتی - RZA802

روشویی کابینتی دیواری مدل RZA802
0 ریال
0 ریال

مدل : RA802 / عمق کابینت : 0 سانتیمتر / طول کابینت : 0 سانتیمتر / طول آینه : 0 سانتیمتر / عرض آینه : 0 سانتیمتر / عرض باکس : 0 سانتیمتر / طول باکس : 0 سانتیمتر

روشویی کابینتی رزتی - RZAC800

روشویی کابینتی دیواری مدل RZAC800
0 ریال
0 ریال

مدل : RAC800. / عمق کابینت : 49 سانتیمتر. / طول کابینت : 80 سانتیمتر. / طول آینه : 80 سانتیمتر. / عرض آینه : 65 سانتیمتر. / عرض باکس : 28 سانتیمتر. / طول باکس : 140 سانتیمتر

روشویی کابینتی رزتی - RZAC1000

روشویی کابینتی دیواری مدل RZAC1000
0 ریال
0 ریال

مدل : RAC1000 / عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 100 سانتیمتر / طول آینه : 95 سانتیمتر / عرض آینه : 75 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 140 سانتیمتر

روشویی کابینتی رزتی - RZD450

روشویی کابینتی دیواری مدل RZD450
0 ریال
0 ریال

مدل : RD450. / عمق کابینت : 47 سانتیمتر. / طول کابینت : 46 سانتیمتر. / طول آینه : 85 سانتیمتر. / عرض آینه : 46 سانتیمتر

روشویی کابینتی رزتی - RZD545

روشویی کابینتی دیواری مدل RZD545
0 ریال
0 ریال

مدل : RD545 / عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 130 سانتیمتر / طول آینه : 125 سانتیمتر / عرض آینه : 75 سانتیمتر / عرض باکس : 35 سانتیمتر / طول باکس : 170 سانتیمتر

روشویی کابینتی رزتی - RZD601W

روشویی کابینتی دیواری مدل RZD601W
0 ریال
0 ریال

مدل : RD601W. / عمق کابینت : 48 سانتیمتر. / طول کابینت : 60 سانتیمتر. / طول آینه : 75 سانتیمتر. / عرض آینه : 58 سانتیمتر. / عرض باکس : 28 سانتیمتر. / طول باکس : 90 سانتیمتر

روشویی کابینتی رزتی - RZD801

روشویی کابینتی دیواری مدل RZD801
0 ریال
0 ریال

مدل : RD801 / عمق کابینت : 0 سانتیمتر / طول کابینت : 0 سانتیمتر / طول آینه : 0 سانتیمتر / عرض آینه : 0 سانتیمتر / عرض باکس : 0 سانتیمتر / طول باکس : 0 سانتیمتر

روشویی کابینتی رزتی - RZGM400

روشویی کابینتی دیواری مدل RZGM400
0 ریال
0 ریال

مدل : RGM400. / عمق کابینت : 0 سانتیمتر. / طول کابینت : 0 سانتیمتر. / طول آینه : 0 سانتیمتر. / عرض آینه : 0 سانتیمتر. / عرض باکس : 0 سانتیمتر. / طول باکس : 0 سانتیمتر

روشویی کابینتی رزتی - RZGM600

روشویی کابینتی دیواری مدل RZGM600
0 ریال
0 ریال

مدل : RGM600 / عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 100 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 58 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی رزتی - RZKZ450

روشویی کابینتی دیواری مدل RZKZ450
0 ریال
0 ریال

مدل : RKZ450. / عمق کابینت : 32 سانتیمتر. / طول کابینت : 45 سانتیمتر. / طول آینه : 73 سانتیمتر. / عرض آینه : 43 سانتیمتر

روشویی کابینتی رزتی - RZKZ450B

روشویی کابینتی دیواری مدل RZKZ450B
0 ریال
0 ریال

مدل : RKZ450B / عمق کابینت : 32 سانتیمتر / طول کابینت : 45 سانتیمتر / طول آینه : 73 سانتیمتر / عرض آینه : 43 سانتیمتر

روشویی کابینتی رزتی - RZKZ600

روشویی کابینتی دیواری مدل RZKZ600
0 ریال
0 ریال

مدل : RKZ600. / عمق کابینت : 47 سانتیمتر. / طول کابینت : 60 سانتیمتر. / طول آینه : 75 سانتیمتر. / عرض آینه : 58 سانتیمتر. / عرض باکس : 28 سانتیمتر. / طول باکس : 120 سانتیمتر

روشویی کابینتی رزتی - RZKZ601

روشویی کابینتی دیواری مدل RZKZ601
0 ریال
0 ریال

مدل : RKZ601 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی رزتی - RZKZ750

روشویی کابینتی دیواری مدل RZKZ750
0 ریال
0 ریال

مدل : RKZ750. / عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 75 سانتیمتر. / طول آینه : 80 سانتیمتر. / عرض آینه : 75 سانتیمتر

روشویی کابینتی رزتی - RZKZ800

روشویی کابینتی دیواری مدل RZKZ800
0 ریال
0 ریال

مدل : RKZ800 / عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 78 سانتیمتر / عرض آینه : 75 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر

روشویی کابینتی رزتی - RZKZ900WD

روشویی کابینتی دیواری مدل RZKZ900WD
0 ریال
0 ریال

مدل : RKZ900WD. / عمق کابینت : 50 سانتیمتر. / طول کابینت : 90 سانتیمتر. / طول آینه : 90 سانتیمتر. / عرض آینه : 75 سانتیمتر. / عرض باکس : 28 سانتیمتر. / طول باکس : 120 سانتیمتر

روشویی کابینتی رزتی - RZKZ901

روشویی کابینتی دیواری مدل RZKZ901
0 ریال
0 ریال

مدل : RKZ901 / عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر

روشویی کابینتی رزتی - RZKZ901B

روشویی کابینتی دیواری مدل RZKZ901B
0 ریال
0 ریال

مدل : RKZ901B. / عمق کابینت : 48 سانتیمتر. / طول کابینت : 90 سانتیمتر. / طول آینه : 90 سانتیمتر. / عرض آینه : 70 سانتیمتر. / عرض باکس : 28 سانتیمتر. / طول باکس : 120 سانتیمتر

روشویی کابینتی رزتی - RZKZ1000

روشویی کابینتی دیواری مدل RZKZ1000
0 ریال
0 ریال

مدل : RKZ1000 / عمق کابینت : 0 سانتیمتر / طول کابینت : 0 سانتیمتر / طول آینه : 0 سانتیمتر / عرض آینه : 0 سانتیمتر / عرض باکس : 0 سانتیمتر / طول باکس : 0 سانتیمتر

روشویی کابینتی رزتی - RZO400

روشویی کابینتی دیواری مدل RZO400
0 ریال
0 ریال

مدل : RO400. / عمق کابینت : 0 سانتیمتر. / طول کابینت : 0 سانتیمتر. / طول آینه : 0 سانتیمتر. / عرض آینه : 0 سانتیمتر. / عرض باکس : 0 سانتیمتر. / طول باکس : 0 سانتیمتر

روشویی کابینتی رزتی - RZO600

روشویی کابینتی دیواری مدل RZO600
0 ریال
0 ریال

مدل : RO600 / عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 57 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 140 سانتیمتر

روشویی کابینتی رزتی - RZO600DWD

روشویی کابینتی دیواری مدل RZO600DWD
0 ریال
0 ریال

مدل : RO600DWD. / عمق کابینت : 48 سانتیمتر. / طول کابینت : 60 سانتیمتر. / طول آینه : 75 سانتیمتر. / عرض آینه : 57 سانتیمتر. / عرض باکس : 28 سانتیمتر. / طول باکس : 140 سانتیمتر

روشویی کابینتی رزتی - RZO601

روشویی کابینتی دیواری مدل RZO601
0 ریال
0 ریال

مدل : RO601 / عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 58 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 90 سانتیمتر

روشویی کابینتی رزتی - RZO900

روشویی کابینتی دیواری مدل RZO900
0 ریال
0 ریال

مدل : RO900. / عمق کابینت : 48 سانتیمتر. / طول کابینت : 90 سانتیمتر. / طول آینه : 85 سانتیمتر. / عرض آینه : 65 سانتیمتر. / عرض باکس : 28 سانتیمتر. / طول باکس : 140 سانتیمتر

روشویی کابینتی رزتی - RZO900B

روشویی کابینتی دیواری مدل RZO900B
0 ریال
0 ریال

مدل : RO900B / عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 85 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 140 سانتیمتر

روشویی کابینتی رزتی - RZO1200

روشویی کابینتی دیواری مدل RZO1200
0 ریال
0 ریال

مدل : RO1200. / عمق کابینت : 0 سانتیمتر. / طول کابینت : 0 سانتیمتر. / طول آینه : 0 سانتیمتر. / عرض آینه : 0 سانتیمتر. / عرض باکس : 0 سانتیمتر. / طول باکس : 0 سانتیمتر

روشویی کابینتی رزتی - RZS600

روشویی کابینتی دیواری مدل RZS600
0 ریال
0 ریال

مدل : RS600 / عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 58 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 90 سانتیمتر

روشویی کابینتی رزتی - RZS700

روشویی کابینتی دیواری مدل RZS700
0 ریال
0 ریال

مدل : RS700. / عمق کابینت : 45 سانتیمتر. / طول کابینت : 70 سانتیمتر. / طول آینه : 78 سانتیمتر. / عرض آینه : 70 سانتیمتر. / عرض باکس : 28 سانتیمتر. / طول باکس : 120 سانتیمتر

روشویی کابینتی رزتی - RZS700B

روشویی کابینتی دیواری مدل RZS700B
0 ریال
0 ریال

مدل : RS700B / عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 78 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر

روشویی کابینتی رزتی - RZS700BWD

روشویی کابینتی دیواری مدل RZS700BWD
0 ریال
0 ریال

مدل : RS700BWD. / عمق کابینت : 45 سانتیمتر. / طول کابینت : 70 سانتیمتر. / طول آینه : 78 سانتیمتر. / عرض آینه : 70 سانتیمتر. / عرض باکس : 28 سانتیمتر. / طول باکس : 120 سانتیمتر

روشویی کابینتی رزتی - RZS760

روشویی کابینتی دیواری مدل RZS760
0 ریال
0 ریال

مدل : RS760 / عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 76 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 72 سانتیمتر

روشویی کابینتی رزتی - RZST600

روشویی کابینتی دیواری مدل RZST600
0 ریال
0 ریال

مدل : RST600. / عمق کابینت : 46 سانتیمتر. / طول کابینت : 60 سانتیمتر. / طول آینه : 75 سانتیمتر. / عرض آینه : 58 سانتیمتر. / عرض باکس : 28 سانتیمتر. / طول باکس : 90 سانتیمتر

روشویی کابینتی رزتی - RZST600B

روشویی کابینتی دیواری مدل RZST600B
0 ریال
0 ریال

مدل : RST600B / عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 58 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 90 سانتیمتر

روشویی کابینتی رزتی - RZST601

روشویی کابینتی دیواری مدل RZST601
0 ریال
0 ریال

مدل : RST601. / عمق کابینت : 0 سانتیمتر. / طول کابینت : 0 سانتیمتر. / طول آینه : 0 سانتیمتر. / عرض آینه : 0 سانتیمتر. / عرض باکس : 0 سانتیمتر. / طول باکس : 0 سانتیمتر

روشویی کابینتی رزتی - RZST900

روشویی کابینتی دیواری مدل RZST900
0 ریال
0 ریال

مدل : RST900 / عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 75 سانتیمتر / عرض باکس : 30 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر

روشویی کابینتی رزتی - RZST900BWD

روشویی کابینتی دیواری مدل RZST900BWD
0 ریال
0 ریال

مدل : RST900BWD. / عمق کابینت : 46 سانتیمتر. / طول کابینت : 90 سانتیمتر. / طول آینه : 90 سانتیمتر. / عرض آینه : 75 سانتیمتر. / عرض باکس : 30 سانتیمتر. / طول باکس : 120 سانتیمتر

روشویی کابینتی رزتی - RZST901

روشویی کابینتی دیواری مدل RZST901
0 ریال
0 ریال

مدل : RST901 / عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر

روشویی کابینتی رزتی - RZY550

روشویی کابینتی دیواری مدل RZY550
0 ریال
0 ریال

مدل : RY550. / عمق کابینت : 44 سانتیمتر. / طول کابینت : 55 سانتیمتر. / طول آینه : 90 سانتیمتر. / عرض آینه : 55 سانتیمتر. / عرض باکس : 28 سانتیمتر. / طول باکس : 120 سانتیمتر

روشویی کابینتی رزتی - RZY600

روشویی کابینتی دیواری مدل RZY600
0 ریال
0 ریال

مدل : RY600 / عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 58 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر

روشویی کابینتی رزتی