روشویی کابینتی طرح چوب

فروشگاه اینترنتی تویلتز روشویی کابینتی طرح چوب را با قیمت 13 درصد تخفیف به مشتریان گرامی عرضه می کند.

روشویی کابینتی طرح چوب - EL084

روشویی کابینتی دیواری مدل EL084
67,750,000 ریال
58,916,500 ریال

مدل : E084 / عمق کابینت : 44 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی طرح چوب - EL060

روشویی کابینتی دیواری مدل EL060
57,050,000 ریال
49,607,500 ریال

مدل : E060. / عمق کابینت : 46 سانتیمتر. / طول کابینت : 60 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر. / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی طرح چوب - EL058

روشویی کابینتی دیواری مدل EL058
55,950,000 ریال
48,650,500 ریال

مدل : E058 / عمق کابینت : 44 سانتیمتر / طول کابینت : 65 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی طرح چوب - EL075

روشویی کابینتی دیواری مدل EL075
55,300,000 ریال
48,085,000 ریال

مدل : E075. / عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 70 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 45 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر. / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی طرح چوب - EL082

روشویی کابینتی دیواری مدل EL082
54,800,000 ریال
47,650,000 ریال

مدل : E082 / عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی طرح چوب - EL013

روشویی کابینتی دیواری مدل EL013
50,200,000 ریال
43,648,000 ریال

مدل : E013. / عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 50-60-70 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر. / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی طرح چوب - EL076

روشویی کابینتی دیواری مدل EL076
47,300,000 ریال
41,125,000 ریال

مدل : E076 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی طرح چوب - EL049

روشویی کابینتی دیواری مدل EL049
46,750,000 ریال
40,646,500 ریال

مدل : E049. / عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 50 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی طرح چوب - EL027

روشویی کابینتی دیواری مدل EL027
46,700,000 ریال
40,603,000 ریال

مدل : E027 / عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 55 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی طرح چوب - EL044

روشویی کابینتی دیواری مدل EL044
46,450,000 ریال
40,385,500 ریال

مدل : E044. / عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 78 سانتیمتر. / طول آینه : 78 سانتیمتر. / عرض آینه : 55 سانتیمتر

روشویی کابینتی طرح چوب - EL050

روشویی کابینتی دیواری مدل EL050
46,100,000 ریال
40,081,000 ریال

مدل : E050 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی طرح چوب - EL079

روشویی کابینتی دیواری مدل EL079
46,000,000 ریال
39,994,000 ریال

مدل : E079. / عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 60-70 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر. / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی طرح چوب - EL033

روشویی کابینتی دیواری مدل EL033
45,900,000 ریال
39,907,000 ریال

مدل : E033 / عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی طرح چوب - EL066

روشویی کابینتی دیواری مدل EL066
45,550,000 ریال
39,602,500 ریال

مدل : E066. / عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 60 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 55 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر. / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی طرح چوب - EL014

روشویی کابینتی دیواری مدل EL014
44,800,000 ریال
38,950,000 ریال

مدل : E014 / عمق کابینت : 43 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 45 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی طرح چوب - EL001

روشویی کابینتی دیواری مدل EL001
44,700,000 ریال
38,863,000 ریال

مدل : E001. / عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 75 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر. / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی طرح چوب - EL029

روشویی کابینتی دیواری مدل EL029
44,500,000 ریال
38,689,000 ریال

مدل : E029 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی طرح چوب - EL032

روشویی کابینتی دیواری مدل EL032
42,900,000 ریال
37,297,000 ریال

مدل : E032. / عمق کابینت : 36 سانتیمتر. / طول کابینت : 60 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر. / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی طرح چوب - EL062

روشویی کابینتی دیواری مدل EL062
42,650,000 ریال
37,079,500 ریال

مدل : E062 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی طرح چوب - EL035

روشویی کابینتی دیواری مدل EL035
42,600,000 ریال
37,036,000 ریال

مدل : E035. / عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 60 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 60 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر. / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی طرح چوب - EL056

روشویی کابینتی دیواری مدل EL056
42,100,000 ریال
36,601,000 ریال

مدل : E056 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی طرح چوب - EL078

روشویی کابینتی دیواری مدل EL078
42,000,000 ریال
36,514,000 ریال

مدل : E078. / عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 75 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر. / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی طرح چوب - EL024

روشویی کابینتی دیواری مدل EL024
41,800,000 ریال
36,340,000 ریال

مدل : E024 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 55-65 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی طرح چوب - EL030

روشویی کابینتی دیواری مدل EL030
41,750,000 ریال
36,296,500 ریال

مدل : E030. / عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 80 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 55 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر. / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی طرح چوب - EL048

روشویی کابینتی دیواری مدل EL048
41,600,000 ریال
36,166,000 ریال

مدل : E048 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 75 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی طرح چوب - EL072

روشویی کابینتی دیواری مدل EL072
41,600,000 ریال
36,166,000 ریال

مدل : E072. / عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 60-70 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر. / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی طرح چوب - EL025

روشویی کابینتی دیواری مدل EL025
41,500,000 ریال
36,079,000 ریال

مدل : E025 / عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی طرح چوب - EL022

روشویی کابینتی دیواری مدل EL022
41,200,000 ریال
35,818,000 ریال

مدل : E022. / عمق کابینت : 46 سانتیمتر. / طول کابینت : 80 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 60 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر. / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی طرح چوب - EL068

روشویی کابینتی دیواری مدل EL068
39,700,000 ریال
34,513,000 ریال

مدل : E068 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی طرح چوب - EL081

روشویی کابینتی دیواری مدل EL081
39,150,000 ریال
34,034,500 ریال

مدل : E081. / عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 70 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی طرح چوب - EL074

روشویی کابینتی دیواری مدل EL074
39,100,000 ریال
33,991,000 ریال

مدل : E074 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی طرح چوب - EL045

روشویی کابینتی دیواری مدل EL045
39,000,000 ریال
33,904,000 ریال

مدل : E045. / عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 56 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 55 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر. / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی طرح چوب - EL047

روشویی کابینتی دیواری مدل EL047
38,750,000 ریال
33,686,500 ریال

مدل : E047 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی طرح چوب - EL023

روشویی کابینتی دیواری مدل EL023
38,600,000 ریال
33,556,000 ریال

مدل : E023. / عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 60 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 60 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر. / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی طرح چوب - EL057

روشویی کابینتی دیواری مدل EL057
38,350,000 ریال
33,338,500 ریال

مدل : E057 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 50 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی طرح چوب - EL017

روشویی کابینتی دیواری مدل EL017
37,500,000 ریال
32,599,000 ریال

مدل : E017. / عمق کابینت : 45 سانتیمتر. / طول کابینت : 81 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر. / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی طرح چوب - EL052

روشویی کابینتی دیواری مدل EL052
37,500,000 ریال
32,599,000 ریال

مدل : E052 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی طرح چوب - EL065

روشویی کابینتی دیواری مدل EL065
37,150,000 ریال
32,294,500 ریال

مدل : E065. / عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 60 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 55 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر. / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی طرح چوب - EL034

روشویی کابینتی دیواری مدل EL034
36,600,000 ریال
31,816,000 ریال

مدل : E034 / عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 60-70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی طرح چوب - EL071

روشویی کابینتی دیواری مدل EL071
35,900,000 ریال
31,207,000 ریال

مدل : E071. / عمق کابینت : 46 سانتیمتر. / طول کابینت : 60-70 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر. / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی طرح چوب - EL069

روشویی کابینتی دیواری مدل EL069
35,850,000 ریال
31,163,500 ریال

مدل : E069 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی طرح چوب - EL004

روشویی کابینتی دیواری مدل EL004
35,750,000 ریال
31,076,500 ریال

مدل : E004. / عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 70 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی طرح چوب - EL037

روشویی کابینتی دیواری مدل EL037
35,500,000 ریال
30,859,000 ریال

مدل : E037 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 50-60-70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی طرح چوب - EL077

روشویی کابینتی دیواری مدل EL077
35,300,000 ریال
30,685,000 ریال

مدل : E077. / عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 75 سانتیمتر. / طول آینه : 75 سانتیمتر. / عرض آینه : 75 سانتیمتر

روشویی کابینتی طرح چوب - EL051

روشویی کابینتی دیواری مدل EL051
34,750,000 ریال
30,206,500 ریال

مدل : E051 / عمق کابینت : 41 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی طرح چوب - EL046

روشویی کابینتی دیواری مدل EL046
34,700,000 ریال
30,163,000 ریال

مدل : E046. / عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 75 سانتیمتر. / طول آینه : 75 سانتیمتر. / عرض آینه : 53 سانتیمتر

روشویی کابینتی طرح چوب