روشویی کابینتی لاکچری

فروشگاه اینترنتی تویلتز روشویی کابینتی لاکچری را با قیمت 21 درصد تخفیف به مشتریان گرامی عرضه می کند.

روشویی کابینتی لاکچری - atlantic

روشویی کابینتی دیواری مدل atlantic
141,147,600 ریال
111,506,604 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 120 سانتیمتر / طول آینه : 86 سانتیمتر / عرض آینه : 86 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - messina

روشویی کابینتی دیواری مدل messina
130,036,500 ریال
102,728,835 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 122 سانتیمتر / طول آینه : 120 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - montecarlo

روشویی کابینتی دیواری مدل montecarlo
124,786,200 ریال
98,581,098 ریال

عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - BLUEBERRY1200

روشویی کابینتی دیواری مدل BLUEBERRY1200
121,489,500 ریال
95,976,705 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 122 سانتیمتر / طول آینه : 120 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - PV2200

روشویی کابینتی دیواری مدل PV2200
118,070,700 ریال
93,275,853 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 121 سانتیمتر / طول آینه : 120 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - RD545

روشویی کابینتی دیواری مدل RD545
117,704,400 ریال
92,986,476 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 130 سانتیمتر / طول آینه : 125 سانتیمتر / عرض آینه : 75 سانتیمتر / عرض باکس : 35 سانتیمتر / طول باکس : 170 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - MONICA1200

روشویی کابینتی دیواری مدل MONICA1200
112,576,200 ریال
88,935,198 ریال

عمق کابینت : 46.5 سانتیمتر / طول کابینت : 120 سانتیمتر / طول آینه : 120 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - VRAngel

روشویی کابینتی دیواری مدل VRAngel
111,111,000 ریال
87,777,690 ریال

عمق کابینت : 54 سانتیمتر / طول کابینت : 105 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - cordoba

روشویی کابینتی دیواری مدل cordoba
106,471,200 ریال
84,112,248 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 98 سانتیمتر / طول آینه : 98 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - ROYAL1000

روشویی کابینتی دیواری مدل ROYAL1000
105,738,600 ریال
83,533,494 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 100 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 27 سانتیمتر / طول باکس : 98 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - chili

روشویی کابینتی دیواری مدل chili
105,006,000 ریال
82,954,740 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 98 سانتیمتر / طول آینه : 98 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - pacific

روشویی کابینتی دیواری مدل pacific
103,540,800 ریال
81,797,232 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 88 سانتیمتر / طول آینه : 88 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - VRVenice

روشویی کابینتی دیواری مدل VRVenice
100,122,000 ریال
79,096,380 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 91 سانتیمتر / طول آینه : 85 سانتیمتر / عرض آینه : 52 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - MILA

روشویی کابینتی دیواری مدل MILA
99,755,700 ریال
78,807,003 ریال

عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - sofia

روشویی کابینتی دیواری مدل sofia
98,412,600 ریال
77,745,954 ریال

عمق کابینت : 39 سانتیمتر / طول کابینت : 89 سانتیمتر / طول آینه : 78 سانتیمتر / عرض آینه : 78 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - VRVanda

روشویی کابینتی دیواری مدل VRVanda
97,680,000 ریال
77,167,200 ریال

عمق کابینت : 49 سانتیمتر / طول کابینت : 82 سانتیمتر / طول آینه : 96 سانتیمتر / عرض آینه : 81 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - shark

روشویی کابینتی دیواری مدل shark
94,261,200 ریال
74,466,348 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 100 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - PV5001

روشویی کابینتی دیواری مدل PV5001
91,697,100 ریال
72,440,709 ریال

عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 98 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - zebra

روشویی کابینتی دیواری مدل zebra
90,109,800 ریال
71,186,742 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 91.5 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - ZEBRA

روشویی کابینتی دیواری مدل ZEBRA
90,109,800 ریال
71,186,742 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 91.5 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - ROYAL800

روشویی کابینتی دیواری مدل ROYAL800
89,987,700 ریال
71,090,283 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 81.5 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - PV7001

روشویی کابینتی دیواری مدل PV7001
88,522,500 ریال
69,932,775 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 98 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - lawrence760

روشویی کابینتی دیواری مدل lawrence760
88,156,200 ریال
69,643,398 ریال

عمق کابینت : 49 سانتیمتر / طول کابینت : 76 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 100 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - VRZinnia

روشویی کابینتی دیواری مدل VRZinnia
87,912,000 ریال
69,450,480 ریال

عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 95 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 67 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - PV5000

روشویی کابینتی دیواری مدل PV5000
84,859,500 ریال
67,039,005 ریال

عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - viena

روشویی کابینتی دیواری مدل viena
84,126,900 ریال
66,460,251 ریال

عمق کابینت : 43 سانتیمتر / طول کابینت : 65 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - opal

روشویی کابینتی دیواری مدل opal
82,051,200 ریال
64,820,448 ریال

عمق کابینت : 38 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - torino

روشویی کابینتی دیواری مدل torino
81,318,600 ریال
64,241,694 ریال

عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - RO1200

روشویی کابینتی دیواری مدل RO1200
81,294,180 ریال
64,222,402 ریال

عمق کابینت : 0 سانتیمتر / طول کابینت : 0 سانتیمتر / طول آینه : 0 سانتیمتر / عرض آینه : 0 سانتیمتر / عرض باکس : 0 سانتیمتر / طول باکس : 0 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - queen800

روشویی کابینتی دیواری مدل queen800
80,830,200 ریال
63,855,858 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - volga

روشویی کابینتی دیواری مدل volga
80,708,100 ریال
63,759,399 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - LAWRENCE600

روشویی کابینتی دیواری مدل LAWRENCE600
79,365,000 ریال
62,698,350 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 62 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - kenya800

روشویی کابینتی دیواری مدل kenya800
78,754,500 ریال
62,216,055 ریال

عمق کابینت : 49 سانتیمتر / طول کابینت : 81.5 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - BLUEBERRY800

روشویی کابینتی دیواری مدل BLUEBERRY800
78,510,300 ریال
62,023,137 ریال

عمق کابینت : 46.5 سانتیمتر / طول کابینت : 81 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - PV751

روشویی کابینتی دیواری مدل PV751
76,800,900 ریال
60,672,711 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 76 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 80 سانتیمتر / طول باکس : 24 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - QUEEN700

روشویی کابینتی دیواری مدل QUEEN700
75,702,000 ریال
59,804,580 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - RKZ1000

روشویی کابینتی دیواری مدل RKZ1000
75,140,340 ریال
59,360,869 ریال

عمق کابینت : 0 سانتیمتر / طول کابینت : 0 سانتیمتر / طول آینه : 0 سانتیمتر / عرض آینه : 0 سانتیمتر / عرض باکس : 0 سانتیمتر / طول باکس : 0 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - PV4000

روشویی کابینتی دیواری مدل PV4000
75,091,500 ریال
59,322,285 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - lucca801

روشویی کابینتی دیواری مدل lucca801
75,091,500 ریال
59,322,285 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 81 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - PRINCE

روشویی کابینتی دیواری مدل PRINCE
75,091,500 ریال
59,322,285 ریال

عمق کابینت : 44 سانتیمتر / طول کابینت : 81 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - yak

روشویی کابینتی دیواری مدل yak
73,260,000 ریال
57,875,400 ریال

عمق کابینت : 41 سانتیمتر / طول کابینت : 65 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - marshal

روشویی کابینتی دیواری مدل marshal
73,260,000 ریال
57,875,400 ریال

عمق کابینت : 47.5 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - PAULA

روشویی کابینتی دیواری مدل PAULA
72,893,700 ریال
57,586,023 ریال

عمق کابینت : 44 سانتیمتر / طول کابینت : 82 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - PV2000

روشویی کابینتی دیواری مدل PV2000
72,161,100 ریال
57,007,269 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - PV2000

روشویی کابینتی دیواری مدل PV2000
72,161,100 ریال
57,007,269 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - kenya600

روشویی کابینتی دیواری مدل kenya600
71,184,300 ریال
56,235,597 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 61 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - KENYA600

روشویی کابینتی دیواری مدل KENYA600
71,184,300 ریال
56,235,597 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 61 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - QUEEN600

روشویی کابینتی دیواری مدل QUEEN600
69,230,700 ریال
54,692,253 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 75 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - RO900B

روشویی کابینتی دیواری مدل RO900B
68,095,170 ریال
53,795,184 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 85 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 140 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - RAC1000

روشویی کابینتی دیواری مدل RAC1000
67,704,450 ریال
53,486,516 ریال

عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 100 سانتیمتر / طول آینه : 95 سانتیمتر / عرض آینه : 75 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 140 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - PV6001

روشویی کابینتی دیواری مدل PV6001
67,155,000 ریال
53,052,450 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 61 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - lucca601

روشویی کابینتی دیواری مدل lucca601
65,811,900 ریال
51,991,401 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - GINO

روشویی کابینتی دیواری مدل GINO
65,445,600 ریال
51,702,024 ریال

عمق کابینت : 45.5 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 67 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - RST900BWD

روشویی کابینتی دیواری مدل RST900BWD
65,006,040 ریال
51,354,772 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 75 سانتیمتر / عرض باکس : 30 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - RST900

روشویی کابینتی دیواری مدل RST900
64,871,730 ریال
51,248,667 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 75 سانتیمتر / عرض باکس : 30 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - VIRGIN600

روشویی کابینتی دیواری مدل VIRGIN600
64,590,900 ریال
51,026,811 ریال

عمق کابینت : 46.5 سانتیمتر / طول کابینت : 61 سانتیمتر / طول آینه : 78 سانتیمتر / عرض آینه : 54 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - RKZ900WD

روشویی کابینتی دیواری مدل RKZ900WD
63,089,070 ریال
49,840,365 ریال

عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 75 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - R1200

روشویی کابینتی دیواری مدل R1200
62,966,970 ریال
49,743,906 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 120 سانتیمتر / طول آینه : 98 سانتیمتر / عرض آینه : 83 سانتیمتر / عرض باکس : 35 سانتیمتر / طول باکس : 98 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - PV207

روشویی کابینتی دیواری مدل PV207
62,515,200 ریال
49,387,008 ریال

عمق کابینت : 45.5 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - RKZ901B

روشویی کابینتی دیواری مدل RKZ901B
62,185,530 ریال
49,126,569 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - LEON600

روشویی کابینتی دیواری مدل LEON600
61,416,300 ریال
48,518,877 ریال

عمق کابینت : 49 سانتیمتر / طول کابینت : 76 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 100 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - COCO

روشویی کابینتی دیواری مدل COCO
61,416,300 ریال
48,518,877 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - ALPS800

روشویی کابینتی دیواری مدل ALPS800
61,294,200 ریال
48,422,418 ریال

عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 82 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - RKZ901

روشویی کابینتی دیواری مدل RKZ901
61,037,790 ریال
48,219,854 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - RST901

روشویی کابینتی دیواری مدل RST901
60,524,970 ریال
47,814,726 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - PV101

روشویی کابینتی دیواری مدل PV101
58,974,300 ریال
46,589,697 ریال

عمق کابینت : 36.5 سانتیمتر / طول کابینت : 61 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - PV060

روشویی کابینتی دیواری مدل PV060
58,608,000 ریال
46,300,320 ریال

عمق کابینت : 43.5 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - R900

روشویی کابینتی دیواری مدل R900
57,057,330 ریال
45,075,291 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 85 سانتیمتر / عرض آینه : 75 سانتیمتر / عرض باکس : 20 سانتیمتر / طول باکس : 140 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - RKZ800

روشویی کابینتی دیواری مدل RKZ800
56,300,310 ریال
44,477,245 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 78 سانتیمتر / عرض آینه : 75 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - PV760

روشویی کابینتی دیواری مدل PV760
55,555,500 ریال
43,888,845 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 61 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - ALPS600

روشویی کابینتی دیواری مدل ALPS600
53,968,200 ریال
42,634,878 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 61.5 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - VIRGIN470

روشویی کابینتی دیواری مدل VIRGIN470
53,601,900 ریال
42,345,501 ریال

عمق کابینت : 38 سانتیمتر / طول کابینت : 46 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 44 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - RA802

روشویی کابینتی دیواری مدل RA802
52,966,980 ریال
41,843,914 ریال

عمق کابینت : 0 سانتیمتر / طول کابینت : 0 سانتیمتر / طول آینه : 0 سانتیمتر / عرض آینه : 0 سانتیمتر / عرض باکس : 0 سانتیمتر / طول باکس : 0 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - RO900

روشویی کابینتی دیواری مدل RO900
52,966,980 ریال
41,843,914 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 85 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 140 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - RA800B

روشویی کابینتی دیواری مدل RA800B
51,159,900 ریال
40,416,321 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 67 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - shell

روشویی کابینتی دیواری مدل shell
50,671,500 ریال
40,030,485 ریال

عمق کابینت : 34.5 سانتیمتر / طول کابینت : 50 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 42 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - RO600

روشویی کابینتی دیواری مدل RO600
49,633,650 ریال
39,210,584 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 57 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 140 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - RAC800

روشویی کابینتی دیواری مدل RAC800
49,108,620 ریال
38,795,810 ریال

عمق کابینت : 49 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 140 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - RST601

روشویی کابینتی دیواری مدل RST601
47,570,160 ریال
37,580,426 ریال

عمق کابینت : 0 سانتیمتر / طول کابینت : 0 سانتیمتر / طول آینه : 0 سانتیمتر / عرض آینه : 0 سانتیمتر / عرض باکس : 0 سانتیمتر / طول باکس : 0 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - RD801

روشویی کابینتی دیواری مدل RD801
46,031,700 ریال
36,365,043 ریال

عمق کابینت : 0 سانتیمتر / طول کابینت : 0 سانتیمتر / طول آینه : 0 سانتیمتر / عرض آینه : 0 سانتیمتر / عرض باکس : 0 سانتیمتر / طول باکس : 0 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - golf

روشویی کابینتی دیواری مدل golf
45,787,500 ریال
36,172,125 ریال

عمق کابینت : 35.5 سانتیمتر / طول کابینت : 35.5 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 35 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - RA801

روشویی کابینتی دیواری مدل RA801
44,761,860 ریال
35,361,869 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - RS760

روشویی کابینتی دیواری مدل RS760
44,371,140 ریال
35,053,201 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 76 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 72 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - RD601W

روشویی کابینتی دیواری مدل RD601W
42,441,960 ریال
33,529,148 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 58 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 90 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - RY550

روشویی کابینتی دیواری مدل RY550
41,941,350 ریال
33,133,667 ریال

عمق کابینت : 44 سانتیمتر / طول کابینت : 55 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - RKZ600

روشویی کابینتی دیواری مدل RKZ600
41,819,250 ریال
33,037,208 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 58 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - RS700BWD

روشویی کابینتی دیواری مدل RS700BWD
41,684,940 ریال
32,931,103 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 78 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - RGM600

روشویی کابینتی دیواری مدل RGM600
40,903,500 ریال
32,313,765 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 100 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 58 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - RA800

روشویی کابینتی دیواری مدل RA800
40,659,300 ریال
32,120,847 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 67 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - smart

روشویی کابینتی دیواری مدل smart
40,537,200 ریال
32,024,388 ریال

عمق کابینت : 26.5 سانتیمتر / طول کابینت : 43 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 41 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - R750

روشویی کابینتی دیواری مدل R750
39,890,070 ریال
31,513,155 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 67 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - RKZ750

روشویی کابینتی دیواری مدل RKZ750
38,339,400 ریال
30,288,126 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 75 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - RS700B

روشویی کابینتی دیواری مدل RS700B
38,095,200 ریال
30,095,208 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 78 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - RS700

روشویی کابینتی دیواری مدل RS700
36,300,330 ریال
28,677,261 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 78 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - RST600

روشویی کابینتی دیواری مدل RST600
36,166,020 ریال
28,571,156 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 58 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 90 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - RKZ601

روشویی کابینتی دیواری مدل RKZ601
35,518,890 ریال
28,059,923 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - RY600

روشویی کابینتی دیواری مدل RY600
34,236,840 ریال
27,047,104 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 58 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - RO601

روشویی کابینتی دیواری مدل RO601
34,114,740 ریال
26,950,645 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 58 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 90 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - RS600

روشویی کابینتی دیواری مدل RS600
34,114,740 ریال
26,950,645 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 58 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 90 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - RST600B

روشویی کابینتی دیواری مدل RST600B
34,114,740 ریال
26,950,645 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 58 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 90 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - RD450

روشویی کابینتی دیواری مدل RD450
32,832,690 ریال
25,937,825 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 46 سانتیمتر / طول آینه : 85 سانتیمتر / عرض آینه : 46 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - RA600

روشویی کابینتی دیواری مدل RA600
32,698,380 ریال
25,831,720 ریال

عمق کابینت : 38 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 58 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - RO400

روشویی کابینتی دیواری مدل RO400
23,858,340 ریال
18,848,089 ریال

عمق کابینت : 0 سانتیمتر / طول کابینت : 0 سانتیمتر / طول آینه : 0 سانتیمتر / عرض آینه : 0 سانتیمتر / عرض باکس : 0 سانتیمتر / طول باکس : 0 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - RKZ450B

روشویی کابینتی دیواری مدل RKZ450B
23,601,930 ریال
18,645,525 ریال

عمق کابینت : 32 سانتیمتر / طول کابینت : 45 سانتیمتر / طول آینه : 73 سانتیمتر / عرض آینه : 43 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - RKZ450

روشویی کابینتی دیواری مدل RKZ450
19,499,370 ریال
15,404,502 ریال

عمق کابینت : 32 سانتیمتر / طول کابینت : 45 سانتیمتر / طول آینه : 73 سانتیمتر / عرض آینه : 43 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - RGM400

روشویی کابینتی دیواری مدل RGM400
19,365,060 ریال
15,298,397 ریال

عمق کابینت : 0 سانتیمتر / طول کابینت : 0 سانتیمتر / طول آینه : 0 سانتیمتر / عرض آینه : 0 سانتیمتر / عرض باکس : 0 سانتیمتر / طول باکس : 0 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - R8004B

روشویی کابینتی دیواری مدل R8004B
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 0 سانتیمتر / طول کابینت : 0 سانتیمتر / طول آینه : 0 سانتیمتر / عرض آینه : 0 سانتیمتر / عرض باکس : 0 سانتیمتر / طول باکس : 0 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری - RO600DWD

روشویی کابینتی دیواری مدل RO600DWD
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 57 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 140 سانتیمتر

روشویی کابینتی لاکچری