روشویی کابینتی لوکس

فروشگاه اینترنتی تویلتز روشویی کابینتی لوکس را با قیمت 10 درصد تخفیف به مشتریان گرامی عرضه می کند.

روشویی کابینتی لوکس - RZD545

روشویی کابینتی دیواری مدل RZD545
254,200,000 ریال
228,780,000 ریال

مدل : RD545 / عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 130 سانتیمتر / طول آینه : 125 سانتیمتر / عرض آینه : 75 سانتیمتر / عرض باکس : 35 سانتیمتر / طول باکس : 170 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوکس - RZKZ1000

روشویی کابینتی دیواری مدل RZKZ1000
164,900,000 ریال
148,410,000 ریال

مدل : RKZ1000. / عمق کابینت : 0 سانتیمتر. / طول کابینت : 0 سانتیمتر. / طول آینه : 0 سانتیمتر. / عرض آینه : 0 سانتیمتر. / عرض باکس : 0 سانتیمتر. / طول باکس : 0 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوکس - RZO1200

روشویی کابینتی دیواری مدل RZO1200
158,000,000 ریال
142,200,000 ریال

مدل : RO1200 / عمق کابینت : 0 سانتیمتر / طول کابینت : 0 سانتیمتر / طول آینه : 0 سانتیمتر / عرض آینه : 0 سانتیمتر / عرض باکس : 0 سانتیمتر / طول باکس : 0 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوکس - RZAC1000

روشویی کابینتی دیواری مدل RZAC1000
140,800,000 ریال
126,720,000 ریال

مدل : RAC1000. / عمق کابینت : 50 سانتیمتر. / طول کابینت : 100 سانتیمتر. / طول آینه : 95 سانتیمتر. / عرض آینه : 75 سانتیمتر. / عرض باکس : 28 سانتیمتر. / طول باکس : 140 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوکس - RZ1200

روشویی کابینتی دیواری مدل RZ1200
132,000,000 ریال
118,800,000 ریال

مدل : R1200 / عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 120 سانتیمتر / طول آینه : 98 سانتیمتر / عرض آینه : 83 سانتیمتر / عرض باکس : 35 سانتیمتر / طول باکس : 98 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوکس - RZKZ901B

روشویی کابینتی دیواری مدل RZKZ901B
130,200,000 ریال
117,180,000 ریال

مدل : RKZ901B. / عمق کابینت : 48 سانتیمتر. / طول کابینت : 90 سانتیمتر. / طول آینه : 90 سانتیمتر. / عرض آینه : 70 سانتیمتر. / عرض باکس : 28 سانتیمتر. / طول باکس : 120 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوکس - RZST901

روشویی کابینتی دیواری مدل RZST901
126,700,000 ریال
114,030,000 ریال

مدل : RST901 / عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوکس - RZA802

روشویی کابینتی دیواری مدل RZA802
122,500,000 ریال
110,250,000 ریال

مدل : RA802. / عمق کابینت : 0 سانتیمتر. / طول کابینت : 0 سانتیمتر. / طول آینه : 0 سانتیمتر. / عرض آینه : 0 سانتیمتر. / عرض باکس : 0 سانتیمتر. / طول باکس : 0 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوکس - RZKZ800

روشویی کابینتی دیواری مدل RZKZ800
118,900,000 ریال
107,010,000 ریال

مدل : RKZ800 / عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 78 سانتیمتر / عرض آینه : 75 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوکس - RZO900

روشویی کابینتی دیواری مدل RZO900
113,800,000 ریال
102,420,000 ریال

مدل : RO900. / عمق کابینت : 48 سانتیمتر. / طول کابینت : 90 سانتیمتر. / طول آینه : 85 سانتیمتر. / عرض آینه : 65 سانتیمتر. / عرض باکس : 28 سانتیمتر. / طول باکس : 140 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوکس - RZO600

روشویی کابینتی دیواری مدل RZO600
108,400,000 ریال
97,560,000 ریال

مدل : RO600 / عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 57 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 140 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوکس - RZAC800

روشویی کابینتی دیواری مدل RZAC800
108,000,000 ریال
97,200,000 ریال

مدل : RAC800. / عمق کابینت : 49 سانتیمتر. / طول کابینت : 80 سانتیمتر. / طول آینه : 80 سانتیمتر. / عرض آینه : 65 سانتیمتر. / عرض باکس : 28 سانتیمتر. / طول باکس : 140 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوکس - RZA800B

روشویی کابینتی دیواری مدل RZA800B
107,200,000 ریال
96,480,000 ریال

مدل : RA800B / عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 67 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوکس - RZD601W

روشویی کابینتی دیواری مدل RZD601W
99,800,000 ریال
89,820,000 ریال

مدل : RD601W. / عمق کابینت : 48 سانتیمتر. / طول کابینت : 60 سانتیمتر. / طول آینه : 75 سانتیمتر. / عرض آینه : 58 سانتیمتر. / عرض باکس : 28 سانتیمتر. / طول باکس : 90 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوکس - RZD801

روشویی کابینتی دیواری مدل RZD801
96,100,000 ریال
86,490,000 ریال

مدل : RD801 / عمق کابینت : 0 سانتیمتر / طول کابینت : 0 سانتیمتر / طول آینه : 0 سانتیمتر / عرض آینه : 0 سانتیمتر / عرض باکس : 0 سانتیمتر / طول باکس : 0 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوکس - RZY550

روشویی کابینتی دیواری مدل RZY550
94,800,000 ریال
85,320,000 ریال

مدل : RY550. / عمق کابینت : 44 سانتیمتر. / طول کابینت : 55 سانتیمتر. / طول آینه : 90 سانتیمتر. / عرض آینه : 55 سانتیمتر. / عرض باکس : 28 سانتیمتر. / طول باکس : 120 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوکس - RZS700BWD

روشویی کابینتی دیواری مدل RZS700BWD
93,000,000 ریال
83,700,000 ریال

مدل : RS700BWD / عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 78 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوکس - RZGM600

روشویی کابینتی دیواری مدل RZGM600
90,900,000 ریال
81,810,000 ریال

مدل : RGM600. / عمق کابینت : 45 سانتیمتر. / طول کابینت : 100 سانتیمتر. / طول آینه : 75 سانتیمتر. / عرض آینه : 58 سانتیمتر. / عرض باکس : 28 سانتیمتر. / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوکس - RZA800

روشویی کابینتی دیواری مدل RZA800
87,000,000 ریال
78,300,000 ریال

مدل : RA800 / عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 67 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوکس - RZS700B

روشویی کابینتی دیواری مدل RZS700B
87,000,000 ریال
78,300,000 ریال

مدل : RS700B. / عمق کابینت : 45 سانتیمتر. / طول کابینت : 70 سانتیمتر. / طول آینه : 78 سانتیمتر. / عرض آینه : 70 سانتیمتر. / عرض باکس : 28 سانتیمتر. / طول باکس : 120 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوکس - RZKZ600

روشویی کابینتی دیواری مدل RZKZ600
85,400,000 ریال
76,860,000 ریال

مدل : RKZ600 / عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 58 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوکس - RZ750

روشویی کابینتی دیواری مدل RZ750
80,500,000 ریال
72,450,000 ریال

مدل : R750. / عمق کابینت : 48 سانتیمتر. / طول کابینت : 75 سانتیمتر. / طول آینه : 75 سانتیمتر. / عرض آینه : 67 سانتیمتر. / عرض باکس : 28 سانتیمتر. / طول باکس : 120 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوکس - RZKZ750

روشویی کابینتی دیواری مدل RZKZ750
80,500,000 ریال
72,450,000 ریال

مدل : RKZ750 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 75 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوکس - RZO601

روشویی کابینتی دیواری مدل RZO601
77,900,000 ریال
70,110,000 ریال

مدل : RO601. / عمق کابینت : 48 سانتیمتر. / طول کابینت : 60 سانتیمتر. / طول آینه : 75 سانتیمتر. / عرض آینه : 58 سانتیمتر. / عرض باکس : 28 سانتیمتر. / طول باکس : 90 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوکس - RZY600

روشویی کابینتی دیواری مدل RZY600
77,900,000 ریال
70,110,000 ریال

مدل : RY600 / عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 58 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوکس - RZST600

روشویی کابینتی دیواری مدل RZST600
76,800,000 ریال
69,120,000 ریال

مدل : RST600. / عمق کابینت : 46 سانتیمتر. / طول کابینت : 60 سانتیمتر. / طول آینه : 75 سانتیمتر. / عرض آینه : 58 سانتیمتر. / عرض باکس : 28 سانتیمتر. / طول باکس : 90 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوکس - RZS600

روشویی کابینتی دیواری مدل RZS600
76,300,000 ریال
68,670,000 ریال

مدل : RS600 / عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 58 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 90 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوکس - RZKZ601

روشویی کابینتی دیواری مدل RZKZ601
73,200,000 ریال
65,880,000 ریال

مدل : RKZ601. / عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 60 سانتیمتر. / طول آینه : 80 سانتیمتر. / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوکس - RZA600

روشویی کابینتی دیواری مدل RZA600
71,900,000 ریال
64,710,000 ریال

مدل : RA600 / عمق کابینت : 38 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 58 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوکس - RZD450

روشویی کابینتی دیواری مدل RZD450
70,000,000 ریال
63,000,000 ریال

مدل : RD450. / عمق کابینت : 47 سانتیمتر. / طول کابینت : 46 سانتیمتر. / طول آینه : 85 سانتیمتر. / عرض آینه : 46 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوکس - RZO400

روشویی کابینتی دیواری مدل RZO400
57,000,000 ریال
51,300,000 ریال

مدل : RO400 / عمق کابینت : 0 سانتیمتر / طول کابینت : 0 سانتیمتر / طول آینه : 0 سانتیمتر / عرض آینه : 0 سانتیمتر / عرض باکس : 0 سانتیمتر / طول باکس : 0 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوکس - RZKZ450

روشویی کابینتی دیواری مدل RZKZ450
49,500,000 ریال
44,550,000 ریال

مدل : RKZ450. / عمق کابینت : 32 سانتیمتر. / طول کابینت : 45 سانتیمتر. / طول آینه : 73 سانتیمتر. / عرض آینه : 43 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوکس - RZKZ450B

روشویی کابینتی دیواری مدل RZKZ450B
46,500,000 ریال
41,850,000 ریال

مدل : RKZ450B / عمق کابینت : 32 سانتیمتر / طول کابینت : 45 سانتیمتر / طول آینه : 73 سانتیمتر / عرض آینه : 43 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوکس - RZGM400

روشویی کابینتی دیواری مدل RZGM400
45,800,000 ریال
41,220,000 ریال

مدل : RGM400. / عمق کابینت : 0 سانتیمتر. / طول کابینت : 0 سانتیمتر. / طول آینه : 0 سانتیمتر. / عرض آینه : 0 سانتیمتر. / عرض باکس : 0 سانتیمتر. / طول باکس : 0 سانتیمتر

روشویی کابینتی لوکس