روشویی کابینتی ماندگارسرام

فروشگاه اینترنتی تویلتز روشویی کابینتی ماندگارسرام را با قیمت 0 درصد تخفیف به مشتریان گرامی عرضه می کند.

روشویی کابینتی ماندگارسرام - MC1044

روشویی کابینتی دیواری مدل MC1044
60,500,000 ریال
60,500,000 ریال

مدل : M1044 / عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 83 سانتیمتر / عرض آینه : 68 سانتیمتر / طول باکس : 140 سانتیمتر / عرض باکس : 20 سانتیمتر

روشویی کابینتی ماندگارسرام - MC1045

روشویی کابینتی دیواری مدل MC1045
55,100,000 ریال
55,100,000 ریال

مدل : M1045. / عمق کابینت : 48 سانتیمتر. / طول کابینت : 60 سانتیمتر. / طول آینه : 75 سانتیمتر. / عرض آینه : 57 سانتیمتر. / طول باکس : 120 سانتیمتر. / عرض باکس : 30 سانتیمتر

روشویی کابینتی ماندگارسرام - MC1049

روشویی کابینتی دیواری مدل MC1049
48,400,000 ریال
48,400,000 ریال

مدل : M1049 / عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر / عرض باکس : 30 سانتیمتر

روشویی کابینتی ماندگارسرام - MC1046

روشویی کابینتی دیواری مدل MC1046
48,100,000 ریال
48,100,000 ریال

مدل : M1046. / عمق کابینت : 48 سانتیمتر. / طول کابینت : 80 سانتیمتر. / طول آینه : 74 سانتیمتر. / عرض آینه : 51 سانتیمتر. / طول باکس : 120 سانتیمتر. / عرض باکس : 28 سانتیمتر

روشویی کابینتی ماندگارسرام - MC1025

روشویی کابینتی دیواری مدل MC1025
44,200,000 ریال
44,200,000 ریال

مدل : M1025 / عمق کابینت : 51 سانتیمتر / طول کابینت : 88 سانتیمتر / طول آینه : 102 سانتیمتر / عرض آینه : 88 سانتیمتر

روشویی کابینتی ماندگارسرام - MC1051

روشویی کابینتی دیواری مدل MC1051
42,500,000 ریال
42,500,000 ریال

مدل : M1051. / عمق کابینت : 48 سانتیمتر. / طول کابینت : 60 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 58 سانتیمتر. / طول باکس : 120 سانتیمتر. / عرض باکس : 28 سانتیمتر

روشویی کابینتی ماندگارسرام - MC1024

روشویی کابینتی دیواری مدل MC1024
42,300,000 ریال
42,300,000 ریال

مدل : M1024 / عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 101 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر / عرض باکس : 30 سانتیمتر

روشویی کابینتی ماندگارسرام - MC2031

روشویی کابینتی دیواری مدل MC2031
41,400,000 ریال
41,400,000 ریال

مدل : M2031. / عمق کابینت : 47 سانتیمتر. / طول کابینت : 70 سانتیمتر. / طول آینه : 75 سانتیمتر. / عرض آینه : 60 سانتیمتر. / طول باکس : 120 سانتیمتر. / عرض باکس : 30 سانتیمتر

روشویی کابینتی ماندگارسرام - MC1047

روشویی کابینتی دیواری مدل MC1047
40,600,000 ریال
40,600,000 ریال

مدل : M1047 / عمق کابینت : 39 سانتیمتر / طول کابینت : 59 سانتیمتر / طول آینه : 74 سانتیمتر / عرض آینه : 59 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر / عرض باکس : 30 سانتیمتر

روشویی کابینتی ماندگارسرام - MC2032

روشویی کابینتی دیواری مدل MC2032
40,300,000 ریال
40,300,000 ریال

مدل : M2032. / عمق کابینت : 47 سانتیمتر. / طول کابینت : 60 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 60 سانتیمتر. / طول باکس : 80 سانتیمتر. / عرض باکس : 30 سانتیمتر

روشویی کابینتی ماندگارسرام - MC2027

روشویی کابینتی دیواری مدل MC2027
39,600,000 ریال
39,600,000 ریال

مدل : M2027 / عمق کابینت : 38 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر / عرض باکس : 31 سانتیمتر

روشویی کابینتی ماندگارسرام - MC1048

روشویی کابینتی دیواری مدل MC1048
38,500,000 ریال
38,500,000 ریال

مدل : M1048. / عمق کابینت : 44 سانتیمتر. / طول کابینت : 55 سانتیمتر. / طول آینه : 90 سانتیمتر. / عرض آینه : 55 سانتیمتر. / طول باکس : 120 سانتیمتر. / عرض باکس : 30 سانتیمتر

روشویی کابینتی ماندگارسرام - MC1021

روشویی کابینتی دیواری مدل MC1021
36,300,000 ریال
36,300,000 ریال

مدل : M1021 / عمق کابینت : 49 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / طول باکس : 113 سانتیمتر / عرض باکس : 27 سانتیمتر

روشویی کابینتی ماندگارسرام - MC1030

روشویی کابینتی دیواری مدل MC1030
32,900,000 ریال
32,900,000 ریال

مدل : M1030. / عمق کابینت : 51 سانتیمتر. / طول کابینت : 95 سانتیمتر. / طول آینه : 95 سانتیمتر. / عرض آینه : 49 سانتیمتر. / طول باکس : 40 سانتیمتر. / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی ماندگارسرام - MC1027

روشویی کابینتی دیواری مدل MC1027
30,600,000 ریال
30,600,000 ریال

مدل : M1027 / عمق کابینت : 39 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 52 سانتیمتر / طول باکس : 72 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی ماندگارسرام - MC2026

روشویی کابینتی دیواری مدل MC2026
29,500,000 ریال
29,500,000 ریال

مدل : M2026. / عمق کابینت : 42 سانتیمتر. / طول کابینت : 60 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 55 سانتیمتر

روشویی کابینتی ماندگارسرام - MC2017

روشویی کابینتی دیواری مدل MC2017
27,800,000 ریال
27,800,000 ریال

مدل : M2017 / عمق کابینت : 44 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر

روشویی کابینتی ماندگارسرام - MC2029

روشویی کابینتی دیواری مدل MC2029
27,500,000 ریال
27,500,000 ریال

مدل : M2029. / عمق کابینت : 43 سانتیمتر. / طول کابینت : 53 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر. / طول باکس : 81 سانتیمتر. / عرض باکس : 31 سانتیمتر

روشویی کابینتی ماندگارسرام - MCMilano

روشویی کابینتی دیواری مدل MCMilano
27,100,000 ریال
27,100,000 ریال

مدل : MMilano / عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 50-60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر

روشویی کابینتی ماندگارسرام - MCNapoli

روشویی کابینتی دیواری مدل MCNapoli
25,500,000 ریال
25,500,000 ریال

مدل : MNapoli. / عمق کابینت : 49 سانتیمتر. / طول کابینت : 65 سانتیمتر. / طول آینه : 80 سانتیمتر. / عرض آینه : 60 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر. / عرض باکس : 24 سانتیمتر

روشویی کابینتی ماندگارسرام - MCAtina

روشویی کابینتی دیواری مدل MCAtina
25,400,000 ریال
25,400,000 ریال

مدل : MAtina / عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 63 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر

روشویی کابینتی ماندگارسرام - MCCaspian

روشویی کابینتی دیواری مدل MCCaspian
24,100,000 ریال
24,100,000 ریال

مدل : MCaspian. / عمق کابینت : 45 سانتیمتر. / طول کابینت : 57 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی ماندگارسرام - MC2018

روشویی کابینتی دیواری مدل MC2018
24,000,000 ریال
24,000,000 ریال

مدل : M2018 / عمق کابینت : 35 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی ماندگارسرام - MCAilar

روشویی کابینتی دیواری مدل MCAilar
23,600,000 ریال
23,600,000 ریال

مدل : MAilar. / عمق کابینت : 37 سانتیمتر. / طول کابینت : 50 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی ماندگارسرام - MCAilin

روشویی کابینتی دیواری مدل MCAilin
22,800,000 ریال
22,800,000 ریال

مدل : MAilin / عمق کابینت : 40-42 سانتیمتر / طول کابینت : 60-70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر

روشویی کابینتی ماندگارسرام - MC1016

روشویی کابینتی دیواری مدل MC1016
22,800,000 ریال
22,800,000 ریال

مدل : M1016. / عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 60 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر. / عرض باکس : 24 سانتیمتر

روشویی کابینتی ماندگارسرام - MC1006

روشویی کابینتی دیواری مدل MC1006
22,500,000 ریال
22,500,000 ریال

مدل : M1006 / عمق کابینت : 30 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 45-50 سانتیمتر

روشویی کابینتی ماندگارسرام - MCAnjela

روشویی کابینتی دیواری مدل MCAnjela
21,800,000 ریال
21,800,000 ریال

مدل : MAnjela. / عمق کابینت : 45 سانتیمتر. / طول کابینت : 60 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 55 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر. / عرض باکس : 24 سانتیمتر

روشویی کابینتی ماندگارسرام - MCRudano

روشویی کابینتی دیواری مدل MCRudano
21,500,000 ریال
21,500,000 ریال

مدل : MRudano / عمق کابینت : 44 سانتیمتر / طول کابینت : 72 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 45-50-55 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر

روشویی کابینتی ماندگارسرام - MCAndre

روشویی کابینتی دیواری مدل MCAndre
21,400,000 ریال
21,400,000 ریال

مدل : MAndre. / عمق کابینت : 25 سانتیمتر. / طول کابینت : 45 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 45 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر. / عرض باکس : 24 سانتیمتر

روشویی کابینتی ماندگارسرام - MCAtila

روشویی کابینتی دیواری مدل MCAtila
21,400,000 ریال
21,400,000 ریال

مدل : MAtila / عمق کابینت : 31 سانتیمتر / طول کابینت : 46 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 45 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر

روشویی کابینتی ماندگارسرام