روشویی کابینتی مدرن

فروشگاه اینترنتی تویلتز روشویی کابینتی مدرن را با قیمت 13 درصد تخفیف به مشتریان گرامی عرضه می کند.

روشویی کابینتی مدرن - EL123

روشویی کابینتی دیواری مدل EL123
108,000,000 ریال
93,960,000 ریال

مدل : E123 / عمق کابینت : 43 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VRVenice

روشویی کابینتی دیواری مدل VRVenice
98,000,000 ریال
85,260,000 ریال

مدل : VRVenice. / عمق کابینت : 46 سانتیمتر. / طول کابینت : 91 سانتیمتر. / طول آینه : 85 سانتیمتر. / عرض آینه : 52 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - EL124

روشویی کابینتی دیواری مدل EL124
94,000,000 ریال
81,780,000 ریال

مدل : E124 / عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - EL125

روشویی کابینتی دیواری مدل EL125
90,000,000 ریال
78,300,000 ریال

مدل : E125. / عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 80 سانتیمتر. / طول آینه : 80 سانتیمتر. / عرض آینه : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - SA20

روشویی کابینتی دیواری مدل SA20
89,000,000 ریال
77,430,000 ریال

مدل : S20 / عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 85 سانتیمتر / عرض آینه : 75 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - CWC900

روشویی کابینتی دیواری مدل CWC900
89,000,000 ریال
77,430,000 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 80 سانتیمتر. / طول آینه : 73 سانتیمتر. / عرض آینه : 52 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - SA30

روشویی کابینتی دیواری مدل SA30
87,000,000 ریال
75,690,000 ریال

مدل : S30 / عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VRZinnia

روشویی کابینتی دیواری مدل VRZinnia
85,000,000 ریال
73,950,000 ریال

مدل : VRZinnia. / عمق کابینت : 42 سانتیمتر. / طول کابینت : 95 سانتیمتر. / طول آینه : 80 سانتیمتر. / عرض آینه : 67 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - CWC800

روشویی کابینتی دیواری مدل CWC800
85,000,000 ریال
73,950,000 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 73 سانتیمتر / عرض آینه : 52 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - SA01

روشویی کابینتی دیواری مدل SA01
82,500,000 ریال
71,775,000 ریال

مدل : S01. / عمق کابینت : 48 سانتیمتر. / طول کابینت : 80 سانتیمتر. / طول آینه : 80 سانتیمتر. / عرض آینه : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - SA16

روشویی کابینتی دیواری مدل SA16
82,500,000 ریال
71,775,000 ریال

مدل : S16 / عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - CWC400

روشویی کابینتی دیواری مدل CWC400
81,800,000 ریال
71,166,000 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر. / طول کابینت : 80 سانتیمتر. / طول آینه : 78 سانتیمتر. / عرض آینه : 58 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - SA18

روشویی کابینتی دیواری مدل SA18
81,500,000 ریال
70,905,000 ریال

مدل : S18 / عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 85 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VT3075

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3075
78,540,000 ریال
68,329,800 ریال

مدل : VT3075. / عمق کابینت : 47 سانتیمتر. / طول کابینت : 88 سانتیمتر. / طول آینه : 80 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر . / طول باکس : 70 سانتیمتر. / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - EL114

روشویی کابینتی دیواری مدل EL114
77,700,000 ریال
67,599,000 ریال

مدل : E114 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - CWC500

روشویی کابینتی دیواری مدل CWC500
77,200,000 ریال
67,164,000 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر. / طول کابینت : 80 سانتیمتر. / طول آینه : 78 سانتیمتر. / عرض آینه : 58 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - CWC700

روشویی کابینتی دیواری مدل CWC700
77,200,000 ریال
67,164,000 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 61 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - EL113

روشویی کابینتی دیواری مدل EL113
74,000,000 ریال
64,380,000 ریال

مدل : E113. / عمق کابینت : 41 سانتیمتر. / طول کابینت : 80 سانتیمتر. / طول آینه : 80 سانتیمتر. / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VT3074

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3074
73,510,000 ریال
63,953,700 ریال

مدل : VT3074 / عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - SA19

روشویی کابینتی دیواری مدل SA19
73,000,000 ریال
63,510,000 ریال

مدل : S19. / عمق کابینت : 50 سانتیمتر. / طول کابینت : 60 سانتیمتر. / طول آینه : 90 سانتیمتر. / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - EL118

روشویی کابینتی دیواری مدل EL118
72,500,000 ریال
63,075,000 ریال

مدل : E118 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - SA24

روشویی کابینتی دیواری مدل SA24
72,000,000 ریال
62,640,000 ریال

مدل : S24. / عمق کابینت : 50 سانتیمتر. / طول کابینت : 90 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - EL116

روشویی کابینتی دیواری مدل EL116
71,600,000 ریال
62,292,000 ریال

مدل : E116 / عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 65 سانتیمتر / طول آینه : 73 سانتیمتر / عرض آینه : 53 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - SA26

روشویی کابینتی دیواری مدل SA26
71,000,000 ریال
61,770,000 ریال

مدل : S26. / عمق کابینت : 45 سانتیمتر. / طول کابینت : 65 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - EL117

روشویی کابینتی دیواری مدل EL117
70,200,000 ریال
61,074,000 ریال

مدل : E117 / عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 79 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VT3068

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3068
69,910,000 ریال
60,821,700 ریال

مدل : VT3068. / عمق کابینت : 47 سانتیمتر. / طول کابینت : 90 سانتیمتر. / طول آینه : 90 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VT3030

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3030
69,280,000 ریال
60,273,600 ریال

مدل : VT3030 / عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 75 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VT3073

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3073
68,850,000 ریال
59,899,500 ریال

مدل : VT3073. / عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 85 سانتیمتر. / طول آینه : 65 سانتیمتر. / عرض آینه : 60 سانتیمتر . / طول باکس : 70 سانتیمتر. / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VT3020

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3020
68,740,000 ریال
59,803,800 ریال

مدل : VT3020 / عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 75 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - EL119

روشویی کابینتی دیواری مدل EL119
66,550,000 ریال
57,898,500 ریال

مدل : E119. / عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 78 سانتیمتر. / طول آینه : 80 سانتیمتر. / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VRFrancis

روشویی کابینتی دیواری مدل VRFrancis
62,000,000 ریال
53,940,000 ریال

مدل : VRFrancis / عمق کابینت : 49 سانتیمتر / طول کابینت : 89 سانتیمتر / طول آینه : 106 سانتیمتر / عرض آینه : 69 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VT3027

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3027
59,870,000 ریال
52,086,900 ریال

مدل : VT3027. / عمق کابینت : 48 سانتیمتر. / طول کابینت : 60 سانتیمتر. / طول آینه : 65 سانتیمتر. / عرض آینه : 60 سانتیمتر. / طول باکس : 80 سانتیمتر. / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VT3021

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3021
59,370,000 ریال
51,651,900 ریال

مدل : VT3021 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر / عرض باکس : 30 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - SA21

روشویی کابینتی دیواری مدل SA21
59,000,000 ریال
51,330,000 ریال

مدل : S21. / عمق کابینت : 50 سانتیمتر. / طول کابینت : 90 سانتیمتر. / طول آینه : 80 سانتیمتر. / عرض آینه : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - EL122

روشویی کابینتی دیواری مدل EL122
59,000,000 ریال
51,330,000 ریال

مدل : E122 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 36 سانتیمتر / عرض باکس : 30 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - EL121

روشویی کابینتی دیواری مدل EL121
57,700,000 ریال
50,199,000 ریال

مدل : E121. / عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 70 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر. / طول باکس : 80 سانتیمتر. / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VT3058

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3058
56,130,000 ریال
48,833,100 ریال

مدل : VT3058 / عمق کابینت : 38 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 63 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 63 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VRArmado

روشویی کابینتی دیواری مدل VRArmado
56,000,000 ریال
48,720,000 ریال

مدل : VRArmado. / عمق کابینت : 42 سانتیمتر. / طول کابینت : 80 سانتیمتر. / طول آینه : 80 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - EL120

روشویی کابینتی دیواری مدل EL120
56,000,000 ریال
48,720,000 ریال

مدل : E120 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VT3023

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3023
55,510,000 ریال
48,293,700 ریال

مدل : VT3023. / عمق کابینت : 48 سانتیمتر. / طول کابینت : 80 سانتیمتر. / طول آینه : 80 سانتیمتر. / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VRLucia2

روشویی کابینتی دیواری مدل VRLucia2
55,000,000 ریال
47,850,000 ریال

مدل : VRLucia2 / عمق کابینت : 44 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 21 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VT3029

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3029
54,360,000 ریال
47,293,200 ریال

مدل : VT3029. / عمق کابینت : 39 سانتیمتر. / طول کابینت : 80 سانتیمتر. / طول آینه : 80 سانتیمتر. / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VRSalvia

روشویی کابینتی دیواری مدل VRSalvia
54,000,000 ریال
46,980,000 ریال

مدل : VRSalvia / عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 55 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 68 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - EL112

روشویی کابینتی دیواری مدل EL112
52,500,000 ریال
45,675,000 ریال

مدل : E112. / عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 70 سانتیمتر. / طول آینه : 60 سانتیمتر. / عرض آینه : 60 سانتیمتر. / طول باکس : 80 سانتیمتر. / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VT3070

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3070
49,880,000 ریال
43,395,600 ریال

مدل : VT3070 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VT3081

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3081
49,460,000 ریال
43,030,200 ریال

مدل : VT3081. / عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 80 سانتیمتر. / طول آینه : 80 سانتیمتر. / عرض آینه : 55 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - EL115

روشویی کابینتی دیواری مدل EL115
47,500,000 ریال
41,325,000 ریال

مدل : E115 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - EL111

روشویی کابینتی دیواری مدل EL111
43,600,000 ریال
37,932,000 ریال

مدل : E111. / عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 60 سانتیمتر. / طول آینه : 73 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر. / طول باکس : 80 سانتیمتر. / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - EL110

روشویی کابینتی دیواری مدل EL110
42,450,000 ریال
36,931,500 ریال

مدل : E110 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 73 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VRGravity

روشویی کابینتی دیواری مدل VRGravity
40,500,000 ریال
35,235,000 ریال

مدل : VRGravity. / عمق کابینت : 44 سانتیمتر. / طول کابینت : 79 سانتیمتر. / طول آینه : 60 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر. / طول باکس : 60 سانتیمتر. / عرض باکس : 22 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - SA17

روشویی کابینتی دیواری مدل SA17
10,950,000 ریال
9,526,500 ریال

مدل : S17 / عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 85 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / طول باکس : 140 سانتیمتر / عرض باکس : 33 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن