روشویی کابینتی مزو

فروشگاه اینترنتی تویلتز روشویی کابینتی مزو را با قیمت 10 درصد تخفیف به مشتریان گرامی عرضه می کند.

روشویی کابینتی مزو - MZValentino

روشویی کابینتی دیواری مدل MZValentino
64,375,000 ریال
57,937,500 ریال

مدل : Valentino / عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 107 سانتیمتر / طول آینه : 64 سانتیمتر / عرض آینه : 53 سانتیمتر / عرض باکس : 30 سانتیمتر / طول باکس : 110 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - MZQueen

روشویی کابینتی دیواری مدل MZQueen
55,000,000 ریال
49,500,000 ریال

عمق کابینت : 52 سانتیمتر. / طول کابینت : 100 سانتیمتر. / طول آینه : 100 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - MZJulie

روشویی کابینتی دیواری مدل MZJulie
53,500,000 ریال
48,150,000 ریال

مدل : Julie / عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 110 سانتیمتر / طول آینه : 120 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - MZMadrid

روشویی کابینتی دیواری مدل MZMadrid
52,500,000 ریال
47,250,000 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر. / طول کابینت : 80 سانتیمتر. / طول آینه : 90 سانتیمتر. / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - MZArtinBox

روشویی کابینتی دیواری مدل MZArtinBox
52,500,000 ریال
47,250,000 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 62 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 110 سانتیمتر / عرض باکس : 35 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - MZRima

روشویی کابینتی دیواری مدل MZRima
51,875,000 ریال
46,687,500 ریال

عمق کابینت : 52 سانتیمتر. / طول کابینت : 82 سانتیمتر. / طول آینه : 90 سانتیمتر. / عرض آینه : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - MZNarsis

روشویی کابینتی دیواری مدل MZNarsis
48,750,000 ریال
43,875,000 ریال

مدل : Narsis / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - MZOtis

روشویی کابینتی دیواری مدل MZOtis
47,500,000 ریال
42,750,000 ریال

مدل : Otis. / عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 69.5 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 70 سانتیمتر. / عرض باکس : 23.5 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - MZMonaco

روشویی کابینتی دیواری مدل MZMonaco
46,875,000 ریال
42,187,500 ریال

عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - MZHunter

روشویی کابینتی دیواری مدل MZHunter
46,875,000 ریال
42,187,500 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 100 سانتیمتر. / طول آینه : 100 سانتیمتر. / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - MZNatalie

روشویی کابینتی دیواری مدل MZNatalie
46,250,000 ریال
41,625,000 ریال

مدل : Natalie / عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 70-80 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - MZVento

روشویی کابینتی دیواری مدل MZVento
46,250,000 ریال
41,625,000 ریال

عمق کابینت : 42 سانتیمتر. / طول کابینت : 62 سانتیمتر. / طول آینه : 60 سانتیمتر. / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - MZNevada

روشویی کابینتی دیواری مدل MZNevada
46,250,000 ریال
41,625,000 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - MZToronto

روشویی کابینتی دیواری مدل MZToronto
43,750,000 ریال
39,375,000 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 100 سانتیمتر. / طول آینه : 100 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - MZSelena

روشویی کابینتی دیواری مدل MZSelena
42,500,000 ریال
38,250,000 ریال

عمق کابینت : 43 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - MZRonika

روشویی کابینتی دیواری مدل MZRonika
41,250,000 ریال
37,125,000 ریال

عمق کابینت : 42 سانتیمتر. / طول کابینت : 72 سانتیمتر. / طول آینه : 90 سانتیمتر. / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - MZKine

روشویی کابینتی دیواری مدل MZKine
40,000,000 ریال
36,000,000 ریال

مدل : Kine / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - MZHermes

روشویی کابینتی دیواری مدل MZHermes
37,500,000 ریال
33,750,000 ریال

مدل : Hermes. / عمق کابینت : 46 سانتیمتر. / طول کابینت : 63 سانتیمتر. / طول آینه : 63 سانتیمتر. / عرض آینه : 40 سانتیمتر. / عرض باکس : 24 سانتیمتر. / طول باکس : 61 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - MZLeo

روشویی کابینتی دیواری مدل MZLeo
36,875,000 ریال
33,187,500 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 57 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - MZCasper

روشویی کابینتی دیواری مدل MZCasper
36,250,000 ریال
32,625,000 ریال

مدل : Casper. / عمق کابینت : 47 سانتیمتر. / طول کابینت : 73 سانتیمتر. / طول آینه : 90 سانتیمتر. / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - MZRuby

روشویی کابینتی دیواری مدل MZRuby
36,250,000 ریال
32,625,000 ریال

مدل : Ruby / عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 63 سانتیمتر / طول آینه : 63 سانتیمتر / عرض آینه : 40 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - MZVerona

روشویی کابینتی دیواری مدل MZVerona
36,250,000 ریال
32,625,000 ریال

مدل : Verona. / عمق کابینت : 41 سانتیمتر. / طول کابینت : 90 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - MZPorta

روشویی کابینتی دیواری مدل MZPorta
35,625,000 ریال
32,062,500 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - MZAlfa

روشویی کابینتی دیواری مدل MZAlfa
35,000,000 ریال
31,500,000 ریال

مدل : Alfa. / عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - MZEmma

روشویی کابینتی دیواری مدل MZEmma
34,375,000 ریال
30,937,500 ریال

مدل : Emma / عمق کابینت : 41 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 53 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - MZParma

روشویی کابینتی دیواری مدل MZParma
34,375,000 ریال
30,937,500 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 80 سانتیمتر. / طول آینه : 80 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - MZEliza

روشویی کابینتی دیواری مدل MZEliza
33,750,000 ریال
30,375,000 ریال

مدل : Eliza / عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 44 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - MZElena

روشویی کابینتی دیواری مدل MZElena
32,875,000 ریال
29,587,500 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 40 سانتیمتر. / طول آینه : 80 سانتیمتر. / عرض آینه : 40 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - MZArtin

روشویی کابینتی دیواری مدل MZArtin
32,500,000 ریال
29,250,000 ریال

مدل : Artin / عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - MZNova

روشویی کابینتی دیواری مدل MZNova
31,875,000 ریال
28,687,500 ریال

مدل : Nova. / عمق کابینت : 47 سانتیمتر. / طول کابینت : 70 سانتیمتر. / طول آینه : 66 سانتیمتر. / عرض آینه : 52 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - MZAster

روشویی کابینتی دیواری مدل MZAster
29,375,000 ریال
26,437,500 ریال

عمق کابینت : 36 سانتیمتر / طول کابینت : 45 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 45 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - MZMaya

روشویی کابینتی دیواری مدل MZMaya
22,125,000 ریال
19,912,500 ریال

مدل : Maya. / عمق کابینت : 36 سانتیمتر. / طول کابینت : 52 سانتیمتر. / طول آینه : 69 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - MZAndre

روشویی کابینتی دیواری مدل MZAndre
20,625,000 ریال
18,562,500 ریال

عمق کابینت : 25 سانتیمتر / طول کابینت : 45 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 45 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو