روشویی کابینتی ویتا

فروشگاه اینترنتی تویلتز روشویی کابینتی ویتا را با قیمت 0 درصد تخفیف به مشتریان گرامی عرضه می کند.

روشویی کابینتی ویتا - VT3075

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3075
69,970,000 ریال
69,970,000 ریال

مدل : VT3075 / عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 88 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی ویتا - VT3074

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3074
65,770,000 ریال
65,770,000 ریال

مدل : VT3074. / عمق کابینت : 45 سانتیمتر. / طول کابینت : 80 سانتیمتر. / طول آینه : 80 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر . / طول باکس : 70 سانتیمتر. / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی ویتا - VT3030

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3030
62,760,000 ریال
62,760,000 ریال

عمق کابینت : 0 سانتیمتر / طول کابینت : 0 سانتیمتر / طول آینه : 0 سانتیمتر / عرض آینه : 0 سانتیمتر / طول باکس : 0 سانتیمتر / عرض باکس : 0 سانتیمتر

روشویی کابینتی ویتا - VT3020

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3020
62,220,000 ریال
62,220,000 ریال

عمق کابینت : 0 سانتیمتر. / طول کابینت : 0 سانتیمتر. / طول آینه : 0 سانتیمتر. / عرض آینه : 0 سانتیمتر. / طول باکس : 0 سانتیمتر. / عرض باکس : 0 سانتیمتر

روشویی کابینتی ویتا - VT3068

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3068
61,170,000 ریال
61,170,000 ریال

مدل : VT3068 / عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی ویتا - VT3073

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3073
59,860,000 ریال
59,860,000 ریال

مدل : VT3073. / عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 85 سانتیمتر. / طول آینه : 65 سانتیمتر. / عرض آینه : 60 سانتیمتر . / طول باکس : 70 سانتیمتر. / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی ویتا - VT3027

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3027
45,200,000 ریال
45,200,000 ریال

عمق کابینت : 0 سانتیمتر / طول کابینت : 0 سانتیمتر / طول آینه : 0 سانتیمتر / عرض آینه : 0 سانتیمتر / طول باکس : 0 سانتیمتر / عرض باکس : 0 سانتیمتر

روشویی کابینتی ویتا - VT3070

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3070
44,840,000 ریال
44,840,000 ریال

مدل : VT3070. / عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 70 سانتیمتر. / طول آینه : 90 سانتیمتر. / عرض آینه : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی ویتا - VT3081

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3081
44,060,000 ریال
44,060,000 ریال

مدل : VT3081 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر

روشویی کابینتی ویتا - VT3058

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3058
44,130,000 ریال
44,130,000 ریال

عمق کابینت : 38 سانتیمتر. / طول کابینت : 75 سانتیمتر. / طول آینه : 63 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر. / طول باکس : 63 سانتیمتر. / عرض باکس : 24 سانتیمتر

روشویی کابینتی ویتا - VT3053

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3053
43,176,000 ریال
43,176,000 ریال

عمق کابینت : 0 سانتیمتر / طول کابینت : 0 سانتیمتر / طول آینه : 0 سانتیمتر / عرض آینه : 0 سانتیمتر / طول باکس : 0 سانتیمتر / عرض باکس : 0 سانتیمتر

روشویی کابینتی ویتا - VT3029

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3029
43,100,000 ریال
43,100,000 ریال

عمق کابینت : 0 سانتیمتر. / طول کابینت : 0 سانتیمتر. / طول آینه : 0 سانتیمتر. / عرض آینه : 0 سانتیمتر. / طول باکس : 0 سانتیمتر. / عرض باکس : 0 سانتیمتر

روشویی کابینتی ویتا - VT3021

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3021
42,740,000 ریال
42,740,000 ریال

عمق کابینت : 0 سانتیمتر / طول کابینت : 0 سانتیمتر / طول آینه : 0 سانتیمتر / عرض آینه : 0 سانتیمتر / طول باکس : 0 سانتیمتر / عرض باکس : 0 سانتیمتر

روشویی کابینتی ویتا - VT3054

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3054
42,500,000 ریال
42,500,000 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 60 سانتیمتر. / طول آینه : 71 سانتیمتر. / عرض آینه : 57 سانتیمتر

روشویی کابینتی ویتا - VT3023

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3023
42,100,000 ریال
42,100,000 ریال

عمق کابینت : 0 سانتیمتر / طول کابینت : 0 سانتیمتر / طول آینه : 0 سانتیمتر / عرض آینه : 0 سانتیمتر / طول باکس : 0 سانتیمتر / عرض باکس : 0 سانتیمتر

روشویی کابینتی ویتا - VT3040

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3040
41,400,000 ریال
41,400,000 ریال

عمق کابینت : 0 سانتیمتر. / طول کابینت : 0 سانتیمتر. / طول آینه : 0 سانتیمتر. / عرض آینه : 0 سانتیمتر. / طول باکس : 0 سانتیمتر. / عرض باکس : 0 سانتیمتر

روشویی کابینتی ویتا - VT3063

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3063
40,960,000 ریال
40,960,000 ریال

عمق کابینت : 43 سانتیمتر / طول کابینت : 63 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 40 سانتیمتر

روشویی کابینتی ویتا - VT3056

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3056
39,880,000 ریال
39,880,000 ریال

عمق کابینت : 43 سانتیمتر. / طول کابینت : 80 سانتیمتر. / طول آینه : 80 سانتیمتر. / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی ویتا - VT3046

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3046
39,670,000 ریال
39,670,000 ریال

عمق کابینت : 0 سانتیمتر / طول کابینت : 0 سانتیمتر / طول آینه : 0 سانتیمتر / عرض آینه : 0 سانتیمتر / طول باکس : 0 سانتیمتر / عرض باکس : 0 سانتیمتر

روشویی کابینتی ویتا - VT3031

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3031
39,593,000 ریال
39,593,000 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر. / طول کابینت : 79 سانتیمتر. / طول آینه : 80 سانتیمتر. / عرض آینه : 75 سانتیمتر

روشویی کابینتی ویتا - VT3024

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3024
38,766,000 ریال
38,766,000 ریال

عمق کابینت : 0 سانتیمتر / طول کابینت : 0 سانتیمتر / طول آینه : 0 سانتیمتر / عرض آینه : 0 سانتیمتر / طول باکس : 0 سانتیمتر / عرض باکس : 0 سانتیمتر

روشویی کابینتی ویتا - VT3044

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3044
37,940,000 ریال
37,940,000 ریال

عمق کابینت : 0 سانتیمتر. / طول کابینت : 0 سانتیمتر. / طول آینه : 0 سانتیمتر. / عرض آینه : 0 سانتیمتر. / طول باکس : 0 سانتیمتر. / عرض باکس : 0 سانتیمتر

روشویی کابینتی ویتا - VT3026

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3026
37,066,000 ریال
37,066,000 ریال

عمق کابینت : 0 سانتیمتر / طول کابینت : 0 سانتیمتر / طول آینه : 0 سانتیمتر / عرض آینه : 0 سانتیمتر / طول باکس : 0 سانتیمتر / عرض باکس : 0 سانتیمتر

روشویی کابینتی ویتا - VT3061

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3061
37,030,000 ریال
37,030,000 ریال

عمق کابینت : 53 سانتیمتر. / طول کابینت : 100 سانتیمتر. / طول آینه : 95 سانتیمتر. / عرض آینه : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی ویتا - VT3060

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3060
36,100,000 ریال
36,100,000 ریال

عمق کابینت : 0 سانتیمتر / طول کابینت : 0 سانتیمتر / طول آینه : 0 سانتیمتر / عرض آینه : 0 سانتیمتر / طول باکس : 0 سانتیمتر / عرض باکس : 0 سانتیمتر

روشویی کابینتی ویتا - VT3033

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3033
36,050,000 ریال
36,050,000 ریال

عمق کابینت : 0 سانتیمتر. / طول کابینت : 0 سانتیمتر. / طول آینه : 0 سانتیمتر. / عرض آینه : 0 سانتیمتر. / طول باکس : 0 سانتیمتر. / عرض باکس : 0 سانتیمتر

روشویی کابینتی ویتا - VT3025

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3025
35,520,000 ریال
35,520,000 ریال

عمق کابینت : 0 سانتیمتر / طول کابینت : 0 سانتیمتر / طول آینه : 0 سانتیمتر / عرض آینه : 0 سانتیمتر / طول باکس : 0 سانتیمتر / عرض باکس : 0 سانتیمتر

روشویی کابینتی ویتا - VT3022

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3022
34,950,000 ریال
34,950,000 ریال

عمق کابینت : 0 سانتیمتر. / طول کابینت : 0 سانتیمتر. / طول آینه : 0 سانتیمتر. / عرض آینه : 0 سانتیمتر. / طول باکس : 0 سانتیمتر. / عرض باکس : 0 سانتیمتر

روشویی کابینتی ویتا - VT3028

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3028
34,700,000 ریال
34,700,000 ریال

عمق کابینت : 0 سانتیمتر / طول کابینت : 0 سانتیمتر / طول آینه : 0 سانتیمتر / عرض آینه : 0 سانتیمتر / طول باکس : 0 سانتیمتر / عرض باکس : 0 سانتیمتر

روشویی کابینتی ویتا - VT3035

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3035
30,110,000 ریال
30,110,000 ریال

عمق کابینت : 0 سانتیمتر. / طول کابینت : 0 سانتیمتر. / طول آینه : 0 سانتیمتر. / عرض آینه : 0 سانتیمتر. / طول باکس : 0 سانتیمتر. / عرض باکس : 0 سانتیمتر

روشویی کابینتی ویتا - VT3045

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3045
30,110,000 ریال
30,110,000 ریال

عمق کابینت : 0 سانتیمتر / طول کابینت : 0 سانتیمتر / طول آینه : 0 سانتیمتر / عرض آینه : 0 سانتیمتر / طول باکس : 0 سانتیمتر / عرض باکس : 0 سانتیمتر

روشویی کابینتی ویتا - VT3042

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3042
30,000,000 ریال
30,000,000 ریال

عمق کابینت : 0 سانتیمتر. / طول کابینت : 0 سانتیمتر. / طول آینه : 0 سانتیمتر. / عرض آینه : 0 سانتیمتر. / طول باکس : 0 سانتیمتر. / عرض باکس : 0 سانتیمتر

روشویی کابینتی ویتا - VT3036

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3036
27,640,000 ریال
27,640,000 ریال

عمق کابینت : 0 سانتیمتر / طول کابینت : 0 سانتیمتر / طول آینه : 0 سانتیمتر / عرض آینه : 0 سانتیمتر / طول باکس : 0 سانتیمتر / عرض باکس : 0 سانتیمتر

روشویی کابینتی ویتا - VT3034

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3034
27,020,000 ریال
27,020,000 ریال

عمق کابینت : 0 سانتیمتر. / طول کابینت : 0 سانتیمتر. / طول آینه : 0 سانتیمتر. / عرض آینه : 0 سانتیمتر. / طول باکس : 0 سانتیمتر. / عرض باکس : 0 سانتیمتر

روشویی کابینتی ویتا - VT3032

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3032
26,720,000 ریال
26,720,000 ریال

عمق کابینت : 0 سانتیمتر / طول کابینت : 0 سانتیمتر / طول آینه : 0 سانتیمتر / عرض آینه : 0 سانتیمتر / طول باکس : 0 سانتیمتر / عرض باکس : 0 سانتیمتر

روشویی کابینتی ویتا - VT3038

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3038
23,630,000 ریال
23,630,000 ریال

عمق کابینت : 0 سانتیمتر. / طول کابینت : 0 سانتیمتر. / طول آینه : 0 سانتیمتر. / عرض آینه : 0 سانتیمتر. / طول باکس : 0 سانتیمتر. / عرض باکس : 0 سانتیمتر

روشویی کابینتی ویتا - VT3043

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3043
21,064,000 ریال
21,064,000 ریال

عمق کابینت : 0 سانتیمتر / طول کابینت : 0 سانتیمتر / طول آینه : 0 سانتیمتر / عرض آینه : 0 سانتیمتر / طول باکس : 0 سانتیمتر / عرض باکس : 0 سانتیمتر

روشویی کابینتی ویتا - VT3047

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3047
20,030,000 ریال
20,030,000 ریال

عمق کابینت : 0 سانتیمتر. / طول کابینت : 0 سانتیمتر. / طول آینه : 0 سانتیمتر. / عرض آینه : 0 سانتیمتر. / طول باکس : 0 سانتیمتر. / عرض باکس : 0 سانتیمتر

روشویی کابینتی ویتا - VT3059

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3059
19,600,000 ریال
19,600,000 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی ویتا - VT3041

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3041
16,520,000 ریال
16,520,000 ریال

عمق کابینت : 0 سانتیمتر. / طول کابینت : 0 سانتیمتر. / طول آینه : 0 سانتیمتر. / عرض آینه : 0 سانتیمتر. / طول باکس : 0 سانتیمتر. / عرض باکس : 0 سانتیمتر

روشویی کابینتی ویتا - VT3037

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3037
16,220,000 ریال
16,220,000 ریال

عمق کابینت : 0 سانتیمتر / طول کابینت : 0 سانتیمتر / طول آینه : 0 سانتیمتر / عرض آینه : 0 سانتیمتر / طول باکس : 0 سانتیمتر / عرض باکس : 0 سانتیمتر

روشویی کابینتی ویتا - VT3039

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3039
14,880,000 ریال
14,880,000 ریال

عمق کابینت : 0 سانتیمتر. / طول کابینت : 0 سانتیمتر. / طول آینه : 0 سانتیمتر. / عرض آینه : 0 سانتیمتر. / طول باکس : 0 سانتیمتر. / عرض باکس : 0 سانتیمتر

روشویی کابینتی ویتا