روشویی کابینتی ویتا

فروشگاه اینترنتی تویلتز روشویی کابینتی ویتا را با قیمت 0 درصد تخفیف به مشتریان گرامی عرضه می کند.

روشویی کابینتی ویتا - VT3075

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3075
78,540,000 ریال
78,540,000 ریال

مدل : VT3075 / عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 88 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی ویتا - VT3074

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3074
73,510,000 ریال
73,510,000 ریال

مدل : VT3074. / عمق کابینت : 45 سانتیمتر. / طول کابینت : 80 سانتیمتر. / طول آینه : 80 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر . / طول باکس : 70 سانتیمتر. / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی ویتا - VT3068

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3068
69,910,000 ریال
69,910,000 ریال

مدل : VT3068 / عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی ویتا - VT3030

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3030
69,280,000 ریال
69,280,000 ریال

عمق کابینت : 0 سانتیمتر. / طول کابینت : 0 سانتیمتر. / طول آینه : 0 سانتیمتر. / عرض آینه : 0 سانتیمتر. / طول باکس : 0 سانتیمتر. / عرض باکس : 0 سانتیمتر

روشویی کابینتی ویتا - VT3073

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3073
68,850,000 ریال
68,850,000 ریال

مدل : VT3073 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 85 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی ویتا - VT3020

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3020
68,740,000 ریال
68,740,000 ریال

عمق کابینت : 0 سانتیمتر. / طول کابینت : 0 سانتیمتر. / طول آینه : 0 سانتیمتر. / عرض آینه : 0 سانتیمتر. / طول باکس : 0 سانتیمتر. / عرض باکس : 0 سانتیمتر

روشویی کابینتی ویتا - VT3027

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3027
59,870,000 ریال
59,870,000 ریال

عمق کابینت : 0 سانتیمتر / طول کابینت : 0 سانتیمتر / طول آینه : 0 سانتیمتر / عرض آینه : 0 سانتیمتر / طول باکس : 0 سانتیمتر / عرض باکس : 0 سانتیمتر

روشویی کابینتی ویتا - VT3021

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3021
59,370,000 ریال
59,370,000 ریال

عمق کابینت : 0 سانتیمتر. / طول کابینت : 0 سانتیمتر. / طول آینه : 0 سانتیمتر. / عرض آینه : 0 سانتیمتر. / طول باکس : 0 سانتیمتر. / عرض باکس : 0 سانتیمتر

روشویی کابینتی ویتا - VT3026

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3026
56,960,000 ریال
56,960,000 ریال

عمق کابینت : 0 سانتیمتر / طول کابینت : 0 سانتیمتر / طول آینه : 0 سانتیمتر / عرض آینه : 0 سانتیمتر / طول باکس : 0 سانتیمتر / عرض باکس : 0 سانتیمتر

روشویی کابینتی ویتا - VT3058

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3058
56,130,000 ریال
56,130,000 ریال

عمق کابینت : 38 سانتیمتر. / طول کابینت : 75 سانتیمتر. / طول آینه : 63 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر. / طول باکس : 63 سانتیمتر. / عرض باکس : 24 سانتیمتر

روشویی کابینتی ویتا - VT3023

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3023
55,510,000 ریال
55,510,000 ریال

عمق کابینت : 0 سانتیمتر / طول کابینت : 0 سانتیمتر / طول آینه : 0 سانتیمتر / عرض آینه : 0 سانتیمتر / طول باکس : 0 سانتیمتر / عرض باکس : 0 سانتیمتر

روشویی کابینتی ویتا - VT3046

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3046
55,160,000 ریال
55,160,000 ریال

عمق کابینت : 0 سانتیمتر. / طول کابینت : 0 سانتیمتر. / طول آینه : 0 سانتیمتر. / عرض آینه : 0 سانتیمتر. / طول باکس : 0 سانتیمتر. / عرض باکس : 0 سانتیمتر

روشویی کابینتی ویتا - VT3029

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3029
54,360,000 ریال
54,360,000 ریال

عمق کابینت : 0 سانتیمتر / طول کابینت : 0 سانتیمتر / طول آینه : 0 سانتیمتر / عرض آینه : 0 سانتیمتر / طول باکس : 0 سانتیمتر / عرض باکس : 0 سانتیمتر

روشویی کابینتی ویتا - VT3033

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3033
52,900,000 ریال
52,900,000 ریال

عمق کابینت : 0 سانتیمتر. / طول کابینت : 0 سانتیمتر. / طول آینه : 0 سانتیمتر. / عرض آینه : 0 سانتیمتر. / طول باکس : 0 سانتیمتر. / عرض باکس : 0 سانتیمتر

روشویی کابینتی ویتا - VT3070

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3070
49,880,000 ریال
49,880,000 ریال

مدل : VT3070 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی ویتا - VT3028

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3028
49,860,000 ریال
49,860,000 ریال

عمق کابینت : 0 سانتیمتر. / طول کابینت : 0 سانتیمتر. / طول آینه : 0 سانتیمتر. / عرض آینه : 0 سانتیمتر. / طول باکس : 0 سانتیمتر. / عرض باکس : 0 سانتیمتر

روشویی کابینتی ویتا - VT3025

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3025
49,750,000 ریال
49,750,000 ریال

عمق کابینت : 0 سانتیمتر / طول کابینت : 0 سانتیمتر / طول آینه : 0 سانتیمتر / عرض آینه : 0 سانتیمتر / طول باکس : 0 سانتیمتر / عرض باکس : 0 سانتیمتر

روشویی کابینتی ویتا - VT3081

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3081
49,460,000 ریال
49,460,000 ریال

مدل : VT3081. / عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 80 سانتیمتر. / طول آینه : 80 سانتیمتر. / عرض آینه : 55 سانتیمتر

روشویی کابینتی ویتا - VT3022

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3022
46,890,000 ریال
46,890,000 ریال

عمق کابینت : 0 سانتیمتر / طول کابینت : 0 سانتیمتر / طول آینه : 0 سانتیمتر / عرض آینه : 0 سانتیمتر / طول باکس : 0 سانتیمتر / عرض باکس : 0 سانتیمتر

روشویی کابینتی ویتا - VT3036

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3036
39,860,000 ریال
39,860,000 ریال

عمق کابینت : 0 سانتیمتر. / طول کابینت : 0 سانتیمتر. / طول آینه : 0 سانتیمتر. / عرض آینه : 0 سانتیمتر. / طول باکس : 0 سانتیمتر. / عرض باکس : 0 سانتیمتر

روشویی کابینتی ویتا - VT3034

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3034
38,860,000 ریال
38,860,000 ریال

عمق کابینت : 0 سانتیمتر / طول کابینت : 0 سانتیمتر / طول آینه : 0 سانتیمتر / عرض آینه : 0 سانتیمتر / طول باکس : 0 سانتیمتر / عرض باکس : 0 سانتیمتر

روشویی کابینتی ویتا - VT3047

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3047
28,170,000 ریال
28,170,000 ریال

عمق کابینت : 0 سانتیمتر. / طول کابینت : 0 سانتیمتر. / طول آینه : 0 سانتیمتر. / عرض آینه : 0 سانتیمتر. / طول باکس : 0 سانتیمتر. / عرض باکس : 0 سانتیمتر

روشویی کابینتی ویتا - VT3059

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3059
27,260,000 ریال
27,260,000 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی ویتا