روشویی کابینتی کاسپین

فروشگاه اینترنتی تویلتز روشویی کابینتی کاسپین را با قیمت 10 درصد تخفیف به مشتریان گرامی عرضه می کند.

روشویی کابینتی کاسپین - اهورا مشکی

روشویی کابینتی دیواری مدل اهورا مشکی
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 96 سانتیمتر / عرض آینه : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی کاسپین - اهورا سفید

روشویی کابینتی دیواری مدل اهورا سفید
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر. / طول کابینت : 80 سانتیمتر. / طول آینه : 98 سانتیمتر. / عرض آینه : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی کاسپین - بیوتی

روشویی کابینتی دیواری مدل بیوتی
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 51 سانتیمتر / طول کابینت : 83 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی کاسپین - تایگر

روشویی کابینتی دیواری مدل تایگر
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 42 سانتیمتر. / طول کابینت : 75 سانتیمتر. / طول آینه : 100 سانتیمتر. / عرض آینه : 68 سانتیمتر

روشویی کابینتی کاسپین - تورنادو

روشویی کابینتی دیواری مدل تورنادو
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 49 سانتیمتر / طول کابینت : 107 سانتیمتر / طول آینه : 95 سانتیمتر / عرض آینه : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی کاسپین - توسکا

روشویی کابینتی دیواری مدل توسکا
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر. / طول کابینت : 80 سانتیمتر. / طول آینه : 140 سانتیمتر. / عرض آینه : 100 سانتیمتر

روشویی کابینتی کاسپین - زرین

روشویی کابینتی دیواری مدل زرین
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی کاسپین - سوفیا طلایی

روشویی کابینتی دیواری مدل سوفیا طلایی
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر. / طول کابینت : 90 سانتیمتر. / طول آینه : 80 سانتیمتر. / عرض آینه : 80 سانتیمتر. / عرض باکس : 24 سانتیمتر. / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی کاسپین - اسمارت

روشویی کابینتی دیواری مدل اسمارت
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 49 سانتیمتر / طول کابینت : 97 سانتیمتر / طول آینه : 96 سانتیمتر / عرض آینه : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی کاسپین - صدف

روشویی کابینتی دیواری مدل صدف
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر. / طول کابینت : 80 سانتیمتر. / طول آینه : 90 سانتیمتر. / عرض آینه : 65 سانتیمتر

روشویی کابینتی کاسپین - میلانو چوب سفید

روشویی کابینتی دیواری مدل میلانو چوب سفید
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی کاسپین - مینیاتور

روشویی کابینتی دیواری مدل مینیاتور
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر. / طول کابینت : 75 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 60 سانتیمتر. / عرض باکس : 25 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی کاسپین - لاتر

روشویی کابینتی دیواری مدل لاتر
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 43 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 58 سانتیمتر

روشویی کابینتی کاسپین - هلیدا

روشویی کابینتی دیواری مدل هلیدا
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 80 سانتیمتر. / طول کابینت : 90 سانتیمتر. / طول آینه : 80 سانتیمتر. / عرض آینه : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی کاسپین - الدورادو لایت

روشویی کابینتی دیواری مدل الدورادو لایت
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 44 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / عرض باکس : 20 سانتیمتر / طول باکس : 95 سانتیمتر

روشویی کابینتی کاسپین - الدورادو مشکی

روشویی کابینتی دیواری مدل الدورادو مشکی
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر. / طول کابینت : 80 سانتیمتر. / طول آینه : 75 سانتیمتر. / عرض آینه : 55 سانتیمتر. / عرض باکس : 20 سانتیمتر. / طول باکس : 95 سانتیمتر

روشویی کابینتی کاسپین - الدورادو سفید

روشویی کابینتی دیواری مدل الدورادو سفید
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 44 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / عرض باکس : 20 سانتیمتر / طول باکس : 95 سانتیمتر

روشویی کابینتی کاسپین - الدورادو سفید جدید

روشویی کابینتی دیواری مدل الدورادو سفید جدید
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 60 سانتیمتر. / طول آینه : 75 سانتیمتر. / عرض آینه : 55 سانتیمتر. / عرض باکس : 20 سانتیمتر. / طول باکس : 95 سانتیمتر

روشویی کابینتی کاسپین - آسپن کلاسیک دیواری

روشویی کابینتی دیواری مدل آسپن کلاسیک دیواری
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 36 سانتیمتر / طول کابینت : 68 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی کاسپین - سنترال

روشویی کابینتی دیواری مدل سنترال
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر. / طول کابینت : 80 سانتیمتر. / طول آینه : 98 سانتیمتر. / عرض آینه : 75 سانتیمتر

روشویی کابینتی کاسپین - درنا کلاسیک

روشویی کابینتی دیواری مدل درنا کلاسیک
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 100 سانتیمتر / عرض آینه : 68 سانتیمتر

روشویی کابینتی کاسپین - آنیتا کلاسیک

روشویی کابینتی دیواری مدل آنیتا کلاسیک
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر. / طول کابینت : 70 سانتیمتر. / طول آینه : 96 سانتیمتر. / عرض آینه : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی کاسپین - آریا

روشویی کابینتی دیواری مدل آریا
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 49 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 98 سانتیمتر / عرض آینه : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی کاسپین - فیتو

روشویی کابینتی دیواری مدل فیتو
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 43 سانتیمتر. / طول کابینت : 75 سانتیمتر. / طول آینه : 80 سانتیمتر. / عرض آینه : 60 سانتیمتر. / عرض باکس : 24 سانتیمتر. / طول باکس : 105 سانتیمتر

روشویی کابینتی کاسپین - فلورا کلاسیک دیواری

روشویی کابینتی دیواری مدل فلورا کلاسیک دیواری
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 44 سانتیمتر / طول کابینت : 62 سانتیمتر / طول آینه : 77 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر

روشویی کابینتی کاسپین - فلورا کلاسیک زمینی

روشویی کابینتی دیواری مدل فلورا کلاسیک زمینی
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 44 سانتیمتر. / طول کابینت : 62 سانتیمتر. / طول آینه : 77 سانتیمتر. / عرض آینه : 55 سانتیمتر

روشویی کابینتی کاسپین - نیو کاستا

روشویی کابینتی دیواری مدل نیو کاستا
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی کاسپین - نانسی کلاسیک

روشویی کابینتی دیواری مدل نانسی کلاسیک
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 42 سانتیمتر. / طول کابینت : 60 سانتیمتر. / طول آینه : 77 سانتیمتر. / عرض آینه : 64 سانتیمتر

روشویی کابینتی کاسپین - الگا کلاسیک

روشویی کابینتی دیواری مدل الگا کلاسیک
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی کاسپین - الیو کلاسیک دیواری

روشویی کابینتی دیواری مدل الیو کلاسیک دیواری
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 42 سانتیمتر. / طول کابینت : 65 سانتیمتر. / طول آینه : 90 سانتیمتر. / عرض آینه : 66 سانتیمتر

روشویی کابینتی کاسپین - الیو کلاسیک زمینی

روشویی کابینتی دیواری مدل الیو کلاسیک زمینی
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 65 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 66 سانتیمتر

روشویی کابینتی کاسپین - پانیذ

روشویی کابینتی دیواری مدل پانیذ
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر. / طول کابینت : 75 سانتیمتر. / طول آینه : 90 سانتیمتر. / عرض آینه : 66 سانتیمتر

روشویی کابینتی کاسپین - اپال کلاسیک

روشویی کابینتی دیواری مدل اپال کلاسیک
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 77 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر

روشویی کابینتی کاسپین - جمی خم

روشویی کابینتی دیواری مدل جمی خم
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 42 سانتیمتر. / طول کابینت : 70 سانتیمتر. / طول آینه : 90 سانتیمتر. / عرض آینه : 75 سانتیمتر

روشویی کابینتی کاسپین - جنسیس

روشویی کابینتی دیواری مدل جنسیس
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 30 سانتیمتر / طول باکس : 110 سانتیمتر

روشویی کابینتی کاسپین - گلوریا

روشویی کابینتی دیواری مدل گلوریا
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر. / طول کابینت : 80 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 60 سانتیمتر. / عرض باکس : 30 سانتیمتر. / طول باکس : 110 سانتیمتر

روشویی کابینتی کاسپین - گراویتی کلاسیک

روشویی کابینتی دیواری مدل گراویتی کلاسیک
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 39 سانتیمتر / طول کابینت : 84 سانتیمتر / طول آینه : 96 سانتیمتر / عرض آینه : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی کاسپین - آیسو

روشویی کابینتی دیواری مدل آیسو
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 42 سانتیمتر. / طول کابینت : 75 سانتیمتر. / طول آینه : 73 سانتیمتر. / عرض آینه : 55 سانتیمتر

روشویی کابینتی کاسپین - سناتور طلایی

روشویی کابینتی دیواری مدل سناتور طلایی
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 82 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی کاسپین - سوفیا سفید

روشویی کابینتی دیواری مدل سوفیا سفید
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر. / طول کابینت : 90 سانتیمتر. / طول آینه : 80 سانتیمتر. / عرض آینه : 80 سانتیمتر. / عرض باکس : 24 سانتیمتر. / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی کاسپین - لیندا کلاسیک 2

روشویی کابینتی دیواری مدل لیندا کلاسیک 2
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی کاسپین - پاپیون

روشویی کابینتی دیواری مدل پاپیون
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر. / طول کابینت : 60 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی کاسپین - روما خم

روشویی کابینتی دیواری مدل روما خم
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 75 سانتیمتر

روشویی کابینتی کاسپین - رومکس کلاسیک

روشویی کابینتی دیواری مدل رومکس کلاسیک
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 44 سانتیمتر. / طول کابینت : 80 سانتیمتر. / طول آینه : 100 سانتیمتر. / عرض آینه : 68 سانتیمتر

روشویی کابینتی کاسپین - آنجلا کلاسیک

روشویی کابینتی دیواری مدل آنجلا کلاسیک
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 100 سانتیمتر / عرض آینه : 68 سانتیمتر

روشویی کابینتی کاسپین - آیلار قید دار

روشویی کابینتی دیواری مدل آیلار قید دار
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 35 سانتیمتر. / طول کابینت : 50 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی کاسپین - ID1000

روشویی کابینتی دیواری مدل ID1000
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / عرض باکس : 30 سانتیمتر / طول باکس : 110 سانتیمتر

روشویی کابینتی کاسپین - آنیتا دیواری

روشویی کابینتی دیواری مدل آنیتا دیواری
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر. / طول کابینت : 70 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 55 سانتیمتر. / عرض باکس : 23 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی کاسپین - آیلار کوبیسم

روشویی کابینتی دیواری مدل آیلار کوبیسم
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / عرض باکس : 20 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی کاسپین - آیلار دیواری

روشویی کابینتی دیواری مدل آیلار دیواری
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 35 سانتیمتر. / طول کابینت : 50 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 45 سانتیمتر. / عرض باکس : 23 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی کاسپین - آیلین جدید

روشویی کابینتی دیواری مدل آیلین جدید
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی کاسپین - آیلین صفحه دار

روشویی کابینتی دیواری مدل آیلین صفحه دار
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 42 سانتیمتر. / طول کابینت : 70 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر. / عرض باکس : 23 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی کاسپین - آلور دیواری

روشویی کابینتی دیواری مدل آلور دیواری
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 100 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی کاسپین - آلور زمینی

روشویی کابینتی دیواری مدل آلور زمینی
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر. / طول کابینت : 100 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 70 سانتیمتر. / عرض باکس : 23 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی کاسپین - آندره زمینی

روشویی کابینتی دیواری مدل آندره زمینی
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 25 سانتیمتر / طول کابینت : 45 سانتیمتر / طول آینه : 68 سانتیمتر / عرض آینه : 53 سانتیمتر

روشویی کابینتی کاسپین - آنجلا حصیری

روشویی کابینتی دیواری مدل آنجلا حصیری
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر. / طول کابینت : 80 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 60 سانتیمتر. / عرض باکس : 23 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی کاسپین - آنتیک زمینی

روشویی کابینتی دیواری مدل آنتیک زمینی
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 100 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی کاسپین - آرال کلاسیک

روشویی کابینتی دیواری مدل آرال کلاسیک
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 50 سانتیمتر. / طول آینه : 80 سانتیمتر. / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی کاسپین - آرالیا دیواری

روشویی کابینتی دیواری مدل آرالیا دیواری
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 52 سانتیمتر / طول آینه : 57 سانتیمتر / عرض آینه : 52 سانتیمتر

روشویی کابینتی کاسپین - آرالیا حصیری

روشویی کابینتی دیواری مدل آرالیا حصیری
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 42 سانتیمتر. / طول کابینت : 52 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر. / عرض باکس : 23 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی کاسپین - آرالیا ماهگونی جدید

روشویی کابینتی دیواری مدل آرالیا ماهگونی جدید
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 52 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / عرض باکس : 30 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی کاسپین - آرشا دیواری

روشویی کابینتی دیواری مدل آرشا دیواری
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر. / طول کابینت : 90 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 70 سانتیمتر. / عرض باکس : 23 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی کاسپین - آروین دیواری

روشویی کابینتی دیواری مدل آروین دیواری
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 82 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی کاسپین - آسپن کلاسیک زمینی

روشویی کابینتی دیواری مدل آسپن کلاسیک زمینی
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 36 سانتیمتر. / طول کابینت : 68 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر. / عرض باکس : 23 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی کاسپین - آسپن پازل

روشویی کابینتی دیواری مدل آسپن پازل
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 36 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی کاسپین - آتیلا دیواری

روشویی کابینتی دیواری مدل آتیلا دیواری
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 31 سانتیمتر. / طول کابینت : 46 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 45 سانتیمتر

روشویی کابینتی کاسپین - آتیلا خشت

روشویی کابینتی دیواری مدل آتیلا خشت
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 31 سانتیمتر / طول کابینت : 46 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 40 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی کاسپین - دیاموند

روشویی کابینتی دیواری مدل دیاموند
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر. / طول کابینت : 75 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 57 سانتیمتر. / عرض باکس : 23 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی کاسپین - درنا دیواری

روشویی کابینتی دیواری مدل درنا دیواری
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 43 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 63 سانتیمتر

روشویی کابینتی کاسپین - درنا زمینی

روشویی کابینتی دیواری مدل درنا زمینی
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 43 سانتیمتر. / طول کابینت : 70 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر. / عرض باکس : 23 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی کاسپین - فلت دیواری

روشویی کابینتی دیواری مدل فلت دیواری
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 55-60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی کاسپین - فلورا دیواری

روشویی کابینتی دیواری مدل فلورا دیواری
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 44 سانتیمتر. / طول کابینت : 62 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر. / عرض باکس : 23 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی کاسپین - آیدل سفید

روشویی کابینتی دیواری مدل آیدل سفید
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 53 سانتیمتر / عرض آینه : 53 سانتیمتر

روشویی کابینتی کاسپین - ژوپیتر دیواری

روشویی کابینتی دیواری مدل ژوپیتر دیواری
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 60-70 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر. / عرض باکس : 23 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی کاسپین - کاکتوس دیواری

روشویی کابینتی دیواری مدل کاکتوس دیواری
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 54 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی کاسپین - خورشید

روشویی کابینتی دیواری مدل خورشید
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر. / طول کابینت : 80 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 60 سانتیمتر. / عرض باکس : 30 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی کاسپین - لیندا دیواری

روشویی کابینتی دیواری مدل لیندا دیواری
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 43-45 سانتیمتر / طول کابینت : 65-75 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی کاسپین - مهتاب

روشویی کابینتی دیواری مدل مهتاب
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 43 سانتیمتر. / طول کابینت : 70 سانتیمتر. / طول آینه : 80 سانتیمتر. / عرض آینه : 60 سانتیمتر. / عرض باکس : 23 سانتیمتر. / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی کاسپین - میلانو فارسی دیواری

روشویی کابینتی دیواری مدل میلانو فارسی دیواری
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 50-60 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر

روشویی کابینتی کاسپین - میلانو فارسی زمینی

روشویی کابینتی دیواری مدل میلانو فارسی زمینی
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر. / طول کابینت : 50-60 سانتیمتر. / طول آینه : 50 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر. / عرض باکس : 23 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی کاسپین - میلانو موج

روشویی کابینتی دیواری مدل میلانو موج
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 65 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی کاسپین - نانسی دیواری

روشویی کابینتی دیواری مدل نانسی دیواری
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 41 سانتیمتر. / طول کابینت : 60 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر. / عرض باکس : 23 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی کاسپین - ناپولی

روشویی کابینتی دیواری مدل ناپولی
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 65 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی کاسپین - الیو دیواری

روشویی کابینتی دیواری مدل الیو دیواری
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 43 سانتیمتر. / طول کابینت : 65 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر. / عرض باکس : 23 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی کاسپین - الیو زمینی

روشویی کابینتی دیواری مدل الیو زمینی
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 65 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی کاسپین - پرنیان

روشویی کابینتی دیواری مدل پرنیان
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 50 سانتیمتر. / طول کابینت : 75 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 60 سانتیمتر. / عرض باکس : 23 سانتیمتر. / طول باکس : 95 سانتیمتر

روشویی کابینتی کاسپین - رومکس دیواری

روشویی کابینتی دیواری مدل رومکس دیواری
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 44 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی کاسپین - سارنو دیواری

روشویی کابینتی دیواری مدل سارنو دیواری
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر. / طول کابینت : 75 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی کاسپین - ساترون مستطیل

روشویی کابینتی دیواری مدل ساترون مستطیل
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 45 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی کاسپین - تولیپ دیواری

روشویی کابینتی دیواری مدل تولیپ دیواری
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 36 سانتیمتر. / طول کابینت : 45 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 45 سانتیمتر

روشویی کابینتی کاسپین - ویانا توپی

روشویی کابینتی دیواری مدل ویانا توپی
0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی کاسپین