روشویی کابینتی کوچک

فروشگاه اینترنتی تویلتز روشویی کابینتی کوچک را با قیمت 10 درصد تخفیف به مشتریان گرامی عرضه می کند.

روشویی کابینتی کوچک - VRLima

روشویی کابینتی دیواری مدل VRLima
57,800,000 ریال
52,000,000 ریال

مدل : VRLima / عمق کابینت : 38 سانتیمتر / طول کابینت : 48 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی کوچک - CWC600

روشویی کابینتی دیواری مدل CWC600
56,300,000 ریال
50,650,000 ریال

عمق کابینت : 35 سانتیمتر. / طول کابینت : 51 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی کوچک - CWC200

روشویی کابینتی دیواری مدل CWC200
48,600,000 ریال
43,720,000 ریال

عمق کابینت : 41 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 85 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی کوچک - LTVirgin470

روشویی کابینتی دیواری مدل LTVirgin470
46,500,000 ریال
41,830,000 ریال

مدل : VIRGIN470. / عمق کابینت : 38 سانتیمتر. / طول کابینت : 46 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 44 سانتیمتر

روشویی کابینتی کوچک - LTGolf

روشویی کابینتی دیواری مدل LTGolf
42,600,000 ریال
38,320,000 ریال

مدل : golf / عمق کابینت : 35.5 سانتیمتر / طول کابینت : 35.5 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 35 سانتیمتر

روشویی کابینتی کوچک - EL042

روشویی کابینتی دیواری مدل EL042
41,900,000 ریال
37,690,000 ریال

مدل : E042. / عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 40 سانتیمتر. / طول آینه : 50 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی کوچک - CWC100

روشویی کابینتی دیواری مدل CWC100
41,800,000 ریال
37,600,000 ریال

عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 50 سانتیمتر / طول آینه : 85 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی کوچک - LTSmart

روشویی کابینتی دیواری مدل LTSmart
38,700,000 ریال
34,810,000 ریال

مدل : smart. / عمق کابینت : 26.5 سانتیمتر. / طول کابینت : 43 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 41 سانتیمتر

روشویی کابینتی کوچک - EL041

روشویی کابینتی دیواری مدل EL041
37,350,000 ریال
33,595,000 ریال

مدل : E041 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 50-60-70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی کوچک - MZElena

روشویی کابینتی دیواری مدل MZElena
32,675,000 ریال
29,387,500 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 40 سانتیمتر. / طول آینه : 80 سانتیمتر. / عرض آینه : 40 سانتیمتر

روشویی کابینتی کوچک - EL026

روشویی کابینتی دیواری مدل EL026
25,450,000 ریال
22,885,000 ریال

مدل : E026 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 40 سانتیمتر / طول آینه : 50 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 30 سانتیمتر / عرض باکس : 20 سانتیمتر

روشویی کابینتی کوچک - EL091

روشویی کابینتی دیواری مدل EL091
21,750,000 ریال
19,555,000 ریال

مدل : E091. / عمق کابینت : 35 سانتیمتر. / طول کابینت : 35 سانتیمتر. / طول آینه : 60 سانتیمتر. / عرض آینه : 40 سانتیمتر. / طول باکس : 60 سانتیمتر. / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی کوچک - EL011

روشویی کابینتی دیواری مدل EL011
21,500,000 ریال
19,330,000 ریال

مدل : E011 / عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 52 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی کوچک - VT3064

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3064
21,050,000 ریال
18,925,000 ریال

مدل : VT3064. / عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 40 سانتیمتر. / طول آینه : 65 سانتیمتر. / عرض آینه : 40 سانتیمتر

روشویی کابینتی کوچک - VT3043

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3043
20,910,000 ریال
18,799,000 ریال

مدل : VT3043 / عمق کابینت : 35 سانتیمتر / طول کابینت : 50 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 45 سانتیمتر

روشویی کابینتی کوچک - EL005

روشویی کابینتی دیواری مدل EL005
20,700,000 ریال
18,610,000 ریال

مدل : E005. / عمق کابینت : 26 سانتیمتر. / طول کابینت : 47 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 45 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر. / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی کوچک - MZAndre

روشویی کابینتی دیواری مدل MZAndre
20,425,000 ریال
18,362,500 ریال

عمق کابینت : 25 سانتیمتر / طول کابینت : 45 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 45 سانتیمتر

روشویی کابینتی کوچک - VT3059

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3059
19,400,000 ریال
17,440,000 ریال

مدل : VT3059. / عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 75 سانتیمتر. / طول آینه : 75 سانتیمتر. / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی کوچک - EL006

روشویی کابینتی دیواری مدل EL006
19,100,000 ریال
17,170,000 ریال

مدل : E006 / عمق کابینت : 31 سانتیمتر / طول کابینت : 46 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی کوچک - MCAndre

روشویی کابینتی دیواری مدل MCAndre
18,750,000 ریال
16,855,000 ریال

مدل : MAndre. / عمق کابینت : 25 سانتیمتر. / طول کابینت : 45 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 45 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر. / عرض باکس : 24 سانتیمتر

روشویی کابینتی کوچک - MCAtila

روشویی کابینتی دیواری مدل MCAtila
18,750,000 ریال
16,855,000 ریال

مدل : MAtila / عمق کابینت : 31 سانتیمتر / طول کابینت : 46 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 45 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر

روشویی کابینتی کوچک - VT3037

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3037
15,690,000 ریال
14,101,000 ریال

مدل : VT3037. / عمق کابینت : 25 سانتیمتر. / طول کابینت : 45 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 40 سانتیمتر

روشویی کابینتی کوچک - VT3041

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3041
15,585,000 ریال
14,006,500 ریال

مدل : VT3041 / عمق کابینت : 30 سانتیمتر / طول کابینت : 45 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 40 سانتیمتر

روشویی کابینتی کوچک - CWC1700

روشویی کابینتی دیواری مدل CWC1700
15,050,000 ریال
13,525,000 ریال

عمق کابینت : 26 سانتیمتر. / طول کابینت : 47 سانتیمتر. / طول آینه : 75 سانتیمتر. / عرض آینه : 42 سانتیمتر

روشویی کابینتی کوچک - CWC1900

روشویی کابینتی دیواری مدل CWC1900
15,050,000 ریال
13,525,000 ریال

عمق کابینت : 30 سانتیمتر / طول کابینت : 46 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 42 سانتیمتر

روشویی کابینتی کوچک - VT3039

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3039
14,680,000 ریال
13,192,000 ریال

مدل : VT3039. / عمق کابینت : 35 سانتیمتر. / طول کابینت : 40 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 45 سانتیمتر

روشویی کابینتی کوچک