روشویی کابینتی کوچک

فروشگاه اینترنتی تویلتز روشویی کابینتی کوچک را با قیمت 10 درصد تخفیف به مشتریان گرامی عرضه می کند.

روشویی کابینتی کوچک - CWC200

روشویی کابینتی دیواری مدل CWC200
61,600,000 ریال
55,440,000 ریال

عمق کابینت : 41 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 85 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی کوچک - VRLima

روشویی کابینتی دیواری مدل VRLima
58,000,000 ریال
52,200,000 ریال

مدل : VRLima. / عمق کابینت : 38 سانتیمتر. / طول کابینت : 48 سانتیمتر. / طول آینه : 80 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی کوچک - CWC600

روشویی کابینتی دیواری مدل CWC600
58,000,000 ریال
52,200,000 ریال

عمق کابینت : 35 سانتیمتر / طول کابینت : 51 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی کوچک - LTVirgin470

روشویی کابینتی دیواری مدل LTVirgin470
54,300,000 ریال
48,870,000 ریال

مدل : VIRGIN470. / عمق کابینت : 38 سانتیمتر. / طول کابینت : 46 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 44 سانتیمتر

روشویی کابینتی کوچک - CWC100

روشویی کابینتی دیواری مدل CWC100
52,700,000 ریال
47,430,000 ریال

عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 50 سانتیمتر / طول آینه : 85 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی کوچک - LTGolf

روشویی کابینتی دیواری مدل LTGolf
49,800,000 ریال
44,820,000 ریال

مدل : golf. / عمق کابینت : 35.5 سانتیمتر. / طول کابینت : 35.5 سانتیمتر. / طول آینه : 65 سانتیمتر. / عرض آینه : 35 سانتیمتر

روشویی کابینتی کوچک - EL042

روشویی کابینتی دیواری مدل EL042
48,800,000 ریال
43,920,000 ریال

مدل : E042 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 40 سانتیمتر / طول آینه : 50 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی کوچک - LTSmart

روشویی کابینتی دیواری مدل LTSmart
44,200,000 ریال
39,780,000 ریال

مدل : smart. / عمق کابینت : 26.5 سانتیمتر. / طول کابینت : 43 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 41 سانتیمتر

روشویی کابینتی کوچک - EL041

روشویی کابینتی دیواری مدل EL041
43,850,000 ریال
39,465,000 ریال

مدل : E041 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 50-60-70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی کوچک - MZElena

روشویی کابینتی دیواری مدل MZElena
32,875,000 ریال
29,587,500 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 40 سانتیمتر. / طول آینه : 80 سانتیمتر. / عرض آینه : 40 سانتیمتر

روشویی کابینتی کوچک - EL026

روشویی کابینتی دیواری مدل EL026
30,300,000 ریال
27,270,000 ریال

مدل : E026 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 40 سانتیمتر / طول آینه : 50 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 30 سانتیمتر / عرض باکس : 20 سانتیمتر

روشویی کابینتی کوچک - MCAndre

روشویی کابینتی دیواری مدل MCAndre
28,300,000 ریال
25,470,000 ریال

مدل : MAndre. / عمق کابینت : 25 سانتیمتر. / طول کابینت : 45 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 45 سانتیمتر. / طول باکس : 70 سانتیمتر. / عرض باکس : 24 سانتیمتر

روشویی کابینتی کوچک - MCAtila

روشویی کابینتی دیواری مدل MCAtila
28,300,000 ریال
25,470,000 ریال

مدل : MAtila / عمق کابینت : 31 سانتیمتر / طول کابینت : 46 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 45 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر

روشویی کابینتی کوچک - VT3059

روشویی کابینتی دیواری مدل VT3059
27,260,000 ریال
24,534,000 ریال

مدل : VT3059. / عمق کابینت : 40 سانتیمتر. / طول کابینت : 75 سانتیمتر. / طول آینه : 75 سانتیمتر. / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی کوچک - EL011

روشویی کابینتی دیواری مدل EL011
25,950,000 ریال
23,355,000 ریال

مدل : E011 / عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 52 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی کوچک - EL091

روشویی کابینتی دیواری مدل EL091
25,650,000 ریال
23,085,000 ریال

مدل : E091. / عمق کابینت : 35 سانتیمتر. / طول کابینت : 35 سانتیمتر. / طول آینه : 60 سانتیمتر. / عرض آینه : 40 سانتیمتر. / طول باکس : 60 سانتیمتر. / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی کوچک - EL005

روشویی کابینتی دیواری مدل EL005
25,050,000 ریال
22,545,000 ریال

مدل : E005 / عمق کابینت : 26 سانتیمتر / طول کابینت : 47 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 45 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی کوچک - EL006

روشویی کابینتی دیواری مدل EL006
23,150,000 ریال
20,835,000 ریال

مدل : E006. / عمق کابینت : 31 سانتیمتر. / طول کابینت : 46 سانتیمتر. / طول آینه : 70 سانتیمتر. / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی کوچک - CWC1700

روشویی کابینتی دیواری مدل CWC1700
22,600,000 ریال
20,340,000 ریال

عمق کابینت : 26 سانتیمتر / طول کابینت : 47 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 42 سانتیمتر

روشویی کابینتی کوچک - CWC1900

روشویی کابینتی دیواری مدل CWC1900
22,600,000 ریال
20,340,000 ریال

عمق کابینت : 30 سانتیمتر. / طول کابینت : 46 سانتیمتر. / طول آینه : 75 سانتیمتر. / عرض آینه : 42 سانتیمتر

روشویی کابینتی کوچک - MZAndre

روشویی کابینتی دیواری مدل MZAndre
20,625,000 ریال
18,562,500 ریال

عمق کابینت : 25 سانتیمتر / طول کابینت : 45 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 45 سانتیمتر

روشویی کابینتی کوچک